Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Kılavuzluk Römorkaj Demirleme Tarifesi

KILAVUZLUK HİZMETLERİ TARİFESİ

Ahırkapı – Gelibolu: Tüm Marmara Kuzey – Güney Geçişi

Marmara Limanı: İstanbul Liman hudutları hariç Marmara’da herhangi bir limanı

 

LİMAN DIŞINDA KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU

HİZMETİN ŞEKLİ

1000 GRT 'ye kadar

Beher hizmet için ABD Doları

İlave beher 1000 GRT ve kesri için

ABD Doları

1- Haliç’ e giriş veya çıkış

440 115

2- İstanbul veya Çanakkale Boğaz geçişi

400 85

3- Ahırkapı - Gelibolu veya Marmara Limanı veya mukabili

400 85

4- İstanbul Liman hudutları içinde (Boğaz geçiş hariç) bir noktadan diğerine geçmek

332 46

5- Büyükdere, Paşabahçe, Dolmabahçe ve Haliç demir mahallerinde demirleme veya demirden kaldırma

400 85

6- Çanakkale Boğazı içi, Karanlık Liman, Ahırkapı, Kumkapı, Bakırköy ve Yeşilköy'de demirleme veya demirden kaldırma

186 33

7- İzmir ve diğer limanlar, demirleme veya demirden kaldırma

89 57

Tablo:2

Kılavuz Bekleme Ücreti beher saat ve kesri için 150 ABD Dolarıdır.

 

TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 Tablo 2’ nin 2 ve 3’üncü sırasında belirtilen hizmetler bir etaptır. Bir etap, İstanbul Boğaz’ında 3 saat, Çanakkale Boğaz’ında 5 saat, Marmara geçişinde 10 saattir. Etap sürelerini aşan her saat ve kesri için; etap ücretinin etap süresine bölünmesi ile bulunan ücret üzerinden hesaplanarak etap ücretlerine ilave olarak alınır. Etaplar kılavuzun gemiye çıkışı ile başlar ve inişi ile biter.

 Kılavuzun herhangi bir sebeple varış noktasından evvel bırakılması halinde hizmet tam olarak yapılmış sayılır. İkinci bir kılavuz talebi halinde ayrıca bir hizmet ücreti alınır.

 Türk Boğazlarında Durdurulan Gemiler

Türk Boğazlarından uğraklı veya uğraksız geçişleri esnasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve /veya adli makamların talimatları doğrultusunda gemide arama ve kontrol yapmak amacıyla veya Liman Başkanlığı veya GTH tarafından boğaz trafiğinin geçici bir süre askıya alınması nedeni ile demirletilen gemilere zorunlu olarak verilecek ek kılavuzluk hizmetleri; bekleme, demirleme ve demirden kaldırma için ücret alınmaz.

Uğraksız Geçişin Bozulması

Uğraksız olarak Boğazdan geçtikten sonra Marmara’da herhangi bir noktada kaza yapması veya yetkili mercilerce tutulması sebebi ile uğraksızlığı bozulan gemilerden, kılavuzsuz olarak tamamladığı boğaz geçişi için kılavuzluk ücreti alınmaz.

 İlave Geçiş Kurallarına Göre Verilen Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

1. Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m ‘den büyük yedekli gemilerin kılavuzluk etap ücretleri % 100 ilaveli olarak alınır.  

2. İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğazlarından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının kılavuzluk etap ücretleri %200 ilaveli olarak alınır. Havuz, şat, duba, klepe, yüzer vinç ve barge gibi bilinen deniz araçlarının dışında gemi formunda olmayan deniz araçlarının gros tonitalo hesaplaması; su altında kalan en, boy, derinlik çarpımı ( M3 ) üzerinden bulunur.  

3. Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

4. Başlayan boğazlar geçiş kılavuzluk hizmetinin mücbir sebeplerle ”hava muhalefeti gibi” yapılamaması halinde, sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin

% 50 si alınır. 

Tersaneye Giden Gemiler

Marmara Denizi içinde konuşlu tersanelere tamir – bakım maksatlı ile giriş – çıkış yapan, bu tersanelerde inşa edilen gemiler ile yüzer vinç, platform ve benzeri deniz vasıtalarına Türk Boğaz’larında verilecek kılavuzluk hizmetleri esas ücreti % 50 indirimli uygulanır.

 Yedekli Geçiş Yapan Gemilere ait Kılavuzluk Ücretleri

Türk Boğaz’larındaki yedekli geçişlerde verilecek kılavuzluk hizmet ücreti, çeken ve çekilen geminin toplam GRT  ‘si üzerinden hesaplanır.

Rıhtıma Alınacak Gemiler

Haliç, Karaköy, Sarayburnu, Haydarpaşa ve Zeyport’ ta rıhtım ve iskelelere yanaşacak, Dolmabahçe’de demirleyecek ve şamandıraya bağlayacak gemilerin buralara alınmaları; İstanbul Boğazı güney girişi demirleme yerleri sınırlarından başlatıldığı takdirde Boğaz geçiş veya bir noktadan diğerine geçiş ücreti alınmaz.

 RÖMORKÖR HİZMETLERİ TARİFESİ

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

375

450

10 – 19,9 Tona kadar

500

600

20 – 39,9 Tona kadar

1000

1200

40 – 59,9 Tona kadar

1500

1800

60 – 79,9 Tona kadar

2000

2400

80 – 99,9 Tona kadar

2750

3300

100 - Ton ve üzeri

4750

5700


Tablo: 3

1-Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kiralanması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır. İstanbul Boğazı’ nda tankerlere verilen planlı refakat hizmetleri sabit 6.000 ABD Dolarıdır.

2-ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.


 TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 1- Kiralanan deniz vasıtaların, kiralamanın amacı ve kapsamı dışında kullanılması Kuruluşun kabulüne vabestedir.

 2-  Kurtarma yardım halleri haricindeki planlı ve plansız refakat hizmet ücretleri Tablo 3’ de belirlenen esas ücretler üzerinden yapılır. Her halükarda en az 1 saatlik ücret tahsil edilir. Bir saati aşan sürelerde beher 15 dakika ve kesirleri için ayrıca ücretin dörtte biri tahsil edilir.

 3- Refakat hizmetinin planlı olabilmesi için SP2 raporundan önce veya liman /demir yerinden kalkmadan önce talebinin yapılmış olması gereklidir.

 4-  Makineli deniz vasıtalarının kira ücreti, bunların bağlama yerinden ayrıldığı saatten tekrar bağlama yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak bu süre içinde kuruluşun kusuru yüzünden kaybedilen süreler ücretin hesabında dikkate alınmaz. 

5- Makineli deniz araçlarının makinesini çalıştırmadan beklemeleri halinde Tablo 3’de belirlenen bekleme ücreti alınır.

 6-  Yedekli geçişlerde raporda öngörülen çekme kuvvetlerinde römorkör tefrik edilememesi ve / veya istenen çekme gücünün çeşitli çekme kuvvetindeki römorkörlerle sağlanması durumunda, ücretlendirme raporda öngörülen römorkör sayısı ve /veya kuvveti baz alınarak yapılır.

 7- Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

 8- Boğaz trafiğinin geçici bir süre ile askıya alınması nedeniyle planlı geçişin başlamadığı hallerde ücret alınmaz.

 9-İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışında seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği kapsamında verilen römorkör hizmeti, sadece Tablo 3’deki “kiralama” sütunu ücretlerine tabidir.

İlave Ücretler

 1-  Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m’den büyük yedekli gemilerin römorkör saat ücretleri %200 ilaveli olarak alınır.

2-  İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğaz’larından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının römorkör saat ücretleri % 300 ilaveli olarak alınır.

 DEMİRLEME ÜCRET TARİFESİ (Uğraksız Geçişi Bozulan Gemilerin)

 Demirleme süresi 3 günü aşan yük ve yolcu gemileri için isteğe bağlı olarak aylık ve/veya yıllık ve bir defaya mahsus olmak üzere – tüm Türk Limanlarında geçerli olmak üzere – demirleme ücreti alınır.

Aylık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,05 ABD Doları,

Yıllık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,10 ABD Doları’ dır.

 

Gross Ton aralığına göre hesaplanmış demirleme ücret tarifesi

 

Gross Ton

1 Aylık

ABD Doları

1 Yıllık

ABD Doları

500

25

50

1000

50

100

2000

100

200

3000

150

300

4000

200

400

5000

250

500

6000

300

600

7000

350

700

8000

400

800

9000

450

900

10000

500

1000

15000

750

1500

20000

1000

2000

25000

1250

2500

30000

1500

3000

35000

1750

3500

40000

2000

4000

45000

2250

4500

50000

2500

5000