Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Kılavuzluk Römorkaj Demirleme Tarifesi

KILAVUZLUK HİZMETLERİ TARİFESİ

Ahırkapı – Gelibolu: Tüm Marmara Kuzey – Güney Geçişi

Marmara Limanı: İstanbul Liman hudutları hariç Marmara’da herhangi bir limanı

 

LİMAN DIŞINDA KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU

HİZMETİN ŞEKLİ

1000 GRT 'ye kadar

Beher hizmet için ABD Doları

İlave beher 1000 GRT ve kesri için

ABD Doları

1- Haliç’ e giriş veya çıkış

550 125

2- İstanbul veya Çanakkale Boğaz geçişi

500 92

3- Ahırkapı - Gelibolu veya Marmara Limanı veya mukabili

500 92

4- İstanbul Liman hudutları içinde (Boğaz geçiş hariç) bir noktadan diğerine geçmek

415 50

5- Büyükdere, Paşabahçe, Dolmabahçe ve Haliç demir mahallerinde demirleme veya demirden kaldırma

500 92

6- Çanakkale Boğazı içi, Karanlık Liman, Ahırkapı, Kumkapı, Bakırköy ve Yeşilköy'de demirleme veya demirden kaldırma

256 40

7- İzmir ve diğer limanlar, demirleme veya demirden kaldırma

112 62

Tablo:2

Kılavuz Bekleme Ücreti beher saat ve kesri için 150 ABD Dolarıdır.

 

TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 Tablo 2’ nin 2 ve 3’üncü sırasında belirtilen hizmetler bir etaptır. Bir etap, İstanbul Boğaz’ında 3 saat, Çanakkale Boğaz’ında 5 saat, Marmara geçişinde 10 saattir. Etap sürelerini aşan her saat ve kesri için; etap ücretinin etap süresine bölünmesi ile bulunan ücret üzerinden hesaplanarak etap ücretlerine ilave olarak alınır. Etaplar kılavuzun gemiye çıkışı ile başlar ve inişi ile biter.

 Kılavuzun herhangi bir sebeple varış noktasından evvel bırakılması halinde hizmet tam olarak yapılmış sayılır. İkinci bir kılavuz talebi halinde ayrıca bir hizmet ücreti alınır.

 Türk Boğazlarında Durdurulan Gemiler

Türk Boğazlarından uğraklı veya uğraksız geçişleri esnasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve /veya adli makamların talimatları doğrultusunda gemide arama ve kontrol yapmak amacıyla veya Liman Başkanlığı veya GTH tarafından boğaz trafiğinin geçici bir süre askıya alınması nedeni ile demirletilen gemilere zorunlu olarak verilecek ek kılavuzluk hizmetleri; bekleme, demirleme ve demirden kaldırma için ücret alınmaz.

Uğraksız Geçişin Bozulması

Uğraksız olarak Boğazdan geçtikten sonra Marmara’da herhangi bir noktada kaza yapması veya yetkili mercilerce tutulması sebebi ile uğraksızlığı bozulan gemilerden, kılavuzsuz olarak tamamladığı boğaz geçişi için kılavuzluk ücreti alınmaz.

 İlave Geçiş Kurallarına Göre Verilen Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

1. Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m ‘den büyük yedekli gemilerin kılavuzluk etap ücretleri % 100 ilaveli olarak alınır.  

2. İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğazlarından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının kılavuzluk etap ücretleri %200 ilaveli olarak alınır. Havuz, şat, duba, klepe, yüzer vinç ve barge gibi bilinen deniz araçlarının dışında gemi formunda olmayan deniz araçlarının gros tonitalo hesaplaması; su altında kalan en, boy, derinlik çarpımı ( M3 ) üzerinden bulunur.  

3. Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

4. Başlayan boğazlar geçiş kılavuzluk hizmetinin mücbir sebeplerle ”hava muhalefeti gibi” yapılamaması halinde, sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin

% 50 si alınır. 

Tersaneye Giden Gemiler

Marmara Denizi içinde konuşlu tersanelere tamir – bakım maksatlı ile giriş – çıkış yapan, bu tersanelerde inşa edilen gemiler ile yüzer vinç, platform ve benzeri deniz vasıtalarına Türk Boğaz’larında verilecek kılavuzluk hizmetleri esas ücreti % 50 indirimli uygulanır.

 Yedekli Geçiş Yapan Gemilere ait Kılavuzluk Ücretleri

Türk Boğaz’larındaki yedekli geçişlerde verilecek kılavuzluk hizmet ücreti, çeken ve çekilen geminin toplam GRT  ‘si üzerinden hesaplanır.

Rıhtıma Alınacak Gemiler

Haliç, Karaköy, Sarayburnu, Haydarpaşa ve Zeyport’ ta rıhtım ve iskelelere yanaşacak, Dolmabahçe’de demirleyecek ve şamandıraya bağlayacak gemilerin buralara alınmaları; İstanbul Boğazı güney girişi demirleme yerleri sınırlarından başlatıldığı takdirde Boğaz geçiş veya bir noktadan diğerine geçiş ücreti alınmaz.

 RÖMORKÖR HİZMETLERİ TARİFESİ

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

450

585

10 – 19,9 Tona kadar

530

715

20 – 39,9 Tona kadar

1100

1430

40 – 59,9 Tona kadar

1650

2145

60 – 79,9 Tona kadar

2200

2860

80 – 99,9 Tona kadar

3050

3965

100 - Ton ve üzeri

5250

6825


Tablo: 3

1-Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kiralanması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır. İstanbul Boğazı’ nda tankerlere verilen planlı refakat hizmetleri sabit 6.000 ABD Dolarıdır.

2-ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.


 TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 1- Kiralanan deniz vasıtaların, kiralamanın amacı ve kapsamı dışında kullanılması Kuruluşun kabulüne vabestedir.

 2-  Kurtarma yardım halleri haricindeki planlı ve plansız refakat hizmet ücretleri Tablo 3’ de belirlenen esas ücretler üzerinden yapılır. Her halükarda en az 1 saatlik ücret tahsil edilir. Bir saati aşan sürelerde beher 15 dakika ve kesirleri için ayrıca ücretin dörtte biri tahsil edilir.

 3- Refakat hizmetinin planlı olabilmesi için SP2 raporundan önce veya liman /demir yerinden kalkmadan önce talebinin yapılmış olması gereklidir.

 4-  Makineli deniz vasıtalarının kira ücreti, bunların bağlama yerinden ayrıldığı saatten tekrar bağlama yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak bu süre içinde kuruluşun kusuru yüzünden kaybedilen süreler ücretin hesabında dikkate alınmaz. 

5- Makineli deniz araçlarının makinesini çalıştırmadan beklemeleri halinde Tablo 3’de belirlenen bekleme ücreti alınır.

 6-  Yedekli geçişlerde raporda öngörülen çekme kuvvetlerinde römorkör tefrik edilememesi ve / veya istenen çekme gücünün çeşitli çekme kuvvetindeki römorkörlerle sağlanması durumunda, ücretlendirme raporda öngörülen römorkör sayısı ve /veya kuvveti baz alınarak yapılır.

 7- Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

 8- Boğaz trafiğinin geçici bir süre ile askıya alınması nedeniyle planlı geçişin başlamadığı hallerde ücret alınmaz.

 9-İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışında seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği kapsamında verilen römorkör hizmeti, sadece Tablo 3’deki “kiralama” sütunu ücretlerine tabidir.

İlave Ücretler

 1-  Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m’den büyük yedekli gemilerin römorkör saat ücretleri %200 ilaveli olarak alınır.

2-  İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğaz’larından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının römorkör saat ücretleri % 300 ilaveli olarak alınır.


 DEMİRLEME ÜCRET TARİFESİ

 

Demirleme Ücretlerine İlişkin Genel Esaslar

Demirleme Ücretlerine İlişkin Hususlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Uygulanır:

a) Toplam demirleme süresi 72 saati aşan bu Yönerge kapsamındaki tüm gemilerden günlük olarak alınır ve demirleme saatinden itibaren bu fıkranın (e) bendine göre ücretlendirilir.

b) Demirleme süresinin demirleme saatinden itibaren 168 saati aştığı durumlarda 168 saatin üstündeki günler için bu fıkranın (e) bendinde belirlenen artırımlı katsayılar uygulanır.

c) Günlük süre, bulunulan takvim gününün sonuna kadar geçerlidir. Bir sonraki gün için yeniden hesaplama yapılır.

ç) İsteyen gemiler bu fıkranın (e) bendinde belirlenen ücretlerden günlük ücretin 25 (yirmibeş) katı olarak aylık veya aylık ücretin 6 (altı) katı olarak yıllık ödeyebilirler.

d) Aylık veya yıllık ödeme yapan gemilerden;

1) TBDTDY kapsamındaki demirleme sahaları için ödeme yapanlar İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları hariç tüm demirleme sahalarına,

2) TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahaları için ödeme yapanlar ise sadece TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahalarına,

demirleme yapıldığı tarihten itibaren; aylık ödeme yapıldıysa 30 gün, yıllık ödeme yapıldıysa 12 ay boyunca herhangi bir ilave demirleme ücretine tabi olmadan demirleyebilirler.

e) Demirleme ücretleri ilgili demirleme sahaları için aşağıdaki şekilde uygulanır.

1) TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahaları için demirleme ücreti,

a) Demirleme süresi 168 saate kadar olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,002 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,004 USD olarak,

b) Demirleme süresi 168 saatten fazla olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,003 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,006 USD olarak hesaplanarak ödenir.

c) Aylık ve yıllık ücret ödemelerinde bu bendin 1(a) alt bendindeki katsayılar esas alınır.

2) TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahaları için demirleme ücreti,

a) Demirleme süresi 168 saate kadar olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,004 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,008 USD olarak,

b) Demirleme süresi 168 saatten fazla olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,006 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,012 USD olarak hesaplanarak ödenir.

c) Aylık ve yıllık ücret ödemelerinde bu bendin 2(a) alt bendindeki katsayılar esas alınır. İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları için demirleme ücreti günlük ödenir, aylık veya yıllık ödeme yapılamaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında GT başına katsayıları belirlenen demirleme ücretini ödemesi gereken ve denize elverişlilik belgesinde sefer bölgesi “Kabotaj Seferi” veya daha düşük sınırlarda belirlenen gemilere Türk Bayraklı gemiler için belirlenmiş olan günlük, aylık ve yıllık ücretler %50 indirimli olarak uygulanır. Bunlar dışındaki Türk Bayraklı gemilere kabotaj seferi yapsalar dahi bu indirim uygulanmaz.

(3) Ücret tahakkukunda, gemilerin Tonilato Belgelerindeki GT değerleri, Tonilato Belgelerinde farklı GT değeri olan gemilerde ise büyük olan GT değeri esas alınır. EkE-1k

(4) Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemiler, ordino düzenlenmeden demirleme işlemi yapamaz.

(5) Gemi ilgilileri, demirledikleri sahayı, demirleme saatini ve demirleme sahasından ayrıldıkları saati derhal liman başkanlığına, kılavuzluk istasyonuna veya mevcut olan yerlerde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmekle yükümlüdür.

(6) Demirleme ücreti, bu Yönerge Ekinde yer alan “Demirleme Ücretlerine İlişkin Örnek Hesap Tablosu”nda gösterildiği gibi geminin gros tonajının bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ilgili katsayılar ile çarpılması ile hesaplanır. Hesaplanan ücret, e-Devlet sistemi veya Bakanlığın e-tahsilat sistemine dahil olan ödeme kanalları vasıtasıyla ödeme gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilerek gemi ilgililerince ödenir. Ödenen tutarlar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir kaydedilir.

(7) Ücretlerin geminin demir aldığı gün ödenmesi esas olup, bu süre hiçbir suretle demir alındığı günden itibaren 72 saati geçemez.

(8) Demirde servis dışı bekleme durumlarında günlük, aylık ve yıllık ücretler bu Yönerge hükümleri doğrultusunda ve %50 indirimli olarak uygulanır.

 

TBDTDY Kapsamındaki Demirleme Sahalarına Yönelik Özel Hükümler

MADDE 7 – (1) TBDTDY kapsamında geçiş yapan gemilerden, uğraksız geçişleri bozulmadığı sürece TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahalarında demirleme ücreti alınmaz.

(2) TBDTDY kapsamında uğraksız geçişini bozan veya uğraksız geçişi bozulan veya uğraklı geçiş yapan gemilerin TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahalarına demirleme yapanlardan demirleme süresinin 72 saati aşması halinde, demirleme saati itibarı ile demirleme ücreti alınır.


Demirleme Ücretlerine İlişkin Örnek Hesaplama Tablosu                                              


DEMİRLEME ÜCRETİ (Günlük) (ABD Doları)

 

Demirleme Süresi 168 saate kadar

Demirleme Süresi 168 saatten sonra

GT

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

500

1

2

2

4

1,5

3

3

6

1.000

2

4

4

8

3

6

6

12

5.000

10

20

20

40

15

30

30

60

10.000

20

40

40

80

30

60

60

120

20.000

40

80

80

160

60

120

120

240

50.000

100

200

200

400

150

300

300

600

100.000

200

400

400

800

300

600

600

1200

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlayan Türk Bayraklı kabotaj seferi yapan gemilere %50 indirim uygulanır.

ÖRNEK HESAPLAMA

TBDTDY hariç, 5 gün demirleme süresi olan, Türk Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,002 $/ton = 20 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 20 $ = 100 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 20 $ x 25 = 500 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 500 $ x 6 = 3.000 $

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gemilere %50 indirim uygulanır.

TBDTDY** kapsamında, 5 gün demirleme süresi olan, uğraksız geçiş niteliğinde olmayan, Türk Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,004 $/ton = 40 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 40 $ = 200 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 40 $ x 25 = 1.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 1.000 $ x 6 = 6.000 $

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gemilere %50 indirim uygulanır.

** İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında sadece günlük ödeme yapılır.

TBDTDY hariç, 5 gün demirleme süresi olan, Yabancı Bayraklı ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,004 $/ton = 40 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 40 $ = 200 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 40 $ x 25 = 1.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 1.000 $ x 6 = 6.000 $

TBDTDY kapsamında, 5 gün demirleme süresi olan, uğraksız geçiş niteliğinde olmayan, Yabancı Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,008 $/ton = 80 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 80 $= 400 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 80 $ x 25 = 2.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 2.000 $ x 6 = 12.000 $

TBDTDY kapsamında İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında*, 9 gün demirleme süresi olan, Yabancı Bayraklı ve 10.000 GT bir gemi için;

Ödenecek ücret :

(7 gün x 10.000 ton x 0,008 $/ton)+(2 gün x 10.000 ton x 0,012 $/ton) = 560$ + 240$ = 800$

* İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında sadece günlük ödeme yapılır.