Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Fener ve Tahlisiye Ücretleri

FENER ÜCRETİ

     ( Gidiş – Dönüş )

                                                                                                                    Beher NT için

                                                                                                                      A.B.D Doları

     800 NT’ a kadar                                                                                          1,8564

     800 NT’ dan fazlası için                                                                             0,9282

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ                                                                                        0,4420

     ( Gidiş – Dönüş )

 

Yukarıda bulunan fenerler ve tahlisiye ücretleri, boğazlardan iki defa geçiş içindir. Bununla beraber eğer bir ticaret gemisi gidişine ait geçiş için boğazlara girdiği tarihten 6 aydan fazla bir zaman sonra boğazlardan tekrar geçerse bu gemi için sancak farkı gözetilmeksizin, bu ücretler ikinci defa ve tam olarak ödenir.

 

Eğer bir ticaret gemisi için transit gidiş geçişinde, transit olarak dönülmeyeceği beyan edilirse tarifedeki ücretin yarısı ödenir. İş bu beyan hilafına, dönüş seferlerini transit olarak yapan gemiler, yeniden tam transit ücrete tabidir.

 

Transit geçen bir gemi dönüşünde transit geçmediği takdirde bu gemi için sefer durumuna göre tarife farkı ödenir.

 

Transit geçen bir gemi dönüşünde transit geçmediği takdirde transit ücreti iade edilmez. Transit geçen bir gemi dönüşünü serbest olarak tamamlarsa, serbest geçiş ile ilgili ödeme yapılması halinde ½  transit ücreti iade edilir.

 

TRANSİT NİTELİĞİNİ BOZMAYAN HALLER

 

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere. Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onanını ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.

Demirleme yerlerinde, birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişim bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır.

FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNDEN MUAF GEMİLER

 

1.  30 Net Register tona kadar (30 N.T. hariç) olan yabancı bayraklı gemiler.

2.  100 NT’ ye kadar (100 NT hariç) Türk Bayraklı gemiler.

3.  300 NT’ ye kadar (300 NT hariç) Türk Bayraklı balıkçı ve sünger gemileri.

4.  Harp gemileri, flandra taşıyan gemiler ile bilimsel araştırma ve okul gemileri.

5.  Gemi sayılmayan yüzer havuz benzerleri.

6.  Liman sınırları içinde çalışan ve yıllık ücrete tabi olan gemilerin çektikleri deniz vasıtaları.

7. Liman giriş ücreti ödenen gemilerin, giriş seferine ait aynı liman içinde yer değiştirmeleri veya yükleme, boşaltma süresince aynı liman içinde diğer rıhtımlara giriş-çıkış yapma halleri.

8.  Bocalama, kaza, arıza sebepleriyle limanlara ve tersanelere sığınan, uğrayan veya yeni inşa edilen ayrıca, her türlü tamir - bakım için tersaneye giren, bu meyanda da hiçbir ticari işlemde bulunmadığını ilgili resmi mercilerden alınacak belgelerle tevsik edilen gemiler sadece liman ücretinden muaf tutulacaktır.

9. Bocalama, arıza ve kaza nedeniyle transitlik vasfını kaybeden gemiler liman ücretinden muaf olup, bu gemiler için sadece tarife farkı ödenir.

10.  Muafiyet tonunun üstünde bulunan gemilerin ücretleri net tonunun tamamı üzerinden hesaplanır.

11.  Kötü hava koşullarından dolayı boğazlardan içeri girmek zorunda kalan veya limanlara sığınan gemiler, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ve bu durumlarını resmi mercilerden belgeleri ibraz etmek şartı ile boğaz ve liman ücretlerinden muaf tutulacaktır.

 

Transit olarak geçen gemilerin, Çanakkale veya İstanbul Boğazı’ndan ilk giriş tarihlerinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde transit geçiş ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak son ödeme günü resmi tatil gününe rastladığı takdirde bunu takip eden ilk iş gününde transit geçiş ücretleri ödenir.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası)