Menu

Duyurular


Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği Taslakları

SİRKÜLER NO: 11.5 / 065-043 = 23/01/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.01.2019 tarih ve 312-49/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2019 tarih ve E.163862 sayılı yazısına atfen; 

Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde, 97/78/EC sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanan "Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de, 2000/571/EC sayılı Komisyon Kararı dikkate alınarak hazırlanan "Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31"in 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 

Kumanyacılık ile ilgili iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve sektörden gelen taleplerin karşılanması amacıyla hazırlanan "Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ve"Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı için Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı"nın Ek-1 ve Ek-2'de yer aldığı, 

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ taslaklarına ilişkin görüşlerinizin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan"Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a (EK-2) uygun olacak şekilde ayrı ayrı doldurularak 1 Şubat 2019 tarihine kadar elektronik posta olarak hayvansalurunithalat@tarimorman.gov.tr e-mail adresine ve yazılı olarak Bakanlıklarına gönderilmesi hususları,”

Belirtilmektedir.

İlgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmakta olup, konuyla ilgili görüşlerinizin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere, 28.01.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Derneğimize bildirilmesini arz ve rica ederiz.  

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ek 1: Yönetmelik Değişiklik Taslağı

Ek 2: Görüş Bildirme Formu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz