Menu

Duyurular


Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

TUTANAK NO.175/100

KATILANLAR:Ruhi DUMAN, Recep DÜZGİT,  Emin EMİNOĞLU, Andrea VERMEZ,
Murat  DENİZERİ, Yavuz TARKU.

 

21/04/2008 Pazartesi günü saat 11:30 da yukarıda isimleri yazılı Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin   yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

1- GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ZİYARETİ :

 

Gümrük Müfettişi tarafından Çanakkale Gümrük İdaresinde yapmış olduğu bir teftiş sonucu; Türk Boğazlarından geçerek bir Türk limanına giden gemilerin, her iki Boğazda da Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği!nin 17 ve 29’ncu maddeleri gereğince geminin geçişinden en az 3 saat evvelinden Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine yazılı beyanda bulunmaları gerektiğini, yazılı beyanda bulunmayanların ise Gümrük Kanunun 241’nci maddesine göre cezalandırılması  gerektiğini belirten raporu tutarak hukuki prosedürü başlatmıştır.

Müfettiş tarafından tutulan bu rapor üzerine, geriye yönelik 2005 yılında Boğazlardan geçen gemilerin yazılı beyanda bulunmadığına dair üyelerimize ceza kararları gelmeye başlamıştır. Gelen bu ceza kararlarının üyelerimize sıkıntı yaratması sonucu, Gümrük Müsteşarlığı’ndan randevu alınarak 11 Nisan 2008 Cuma günü Yönetim Kurulu olarak Ankara’ya gidilmiştir. Bu ziyarette; Gümrük Müsteşarı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ziyaret edilmiş, olay anlatılmış ve yazılı talebimiz iletilmiştir.

Ayrıca, konun önemi nedeniyle Denizcilik Müsteşarlığına gidilerek onlara da durum anlatılmış ve her iki Müsteşarlığın üst düzey yöneticileriyle bizimde bulunacağımız acil bir toplantı yapılması talep edilmiştir. Bu talebimiz uygun görülerek aynı gün Gümrük Müsteşarlığı ile 15 Nisan Salı günü saat 10.30’da Denizcilik Müsteşarlığı’nda toplantı tertip edilmiştir.

Bu toplantıya; her iki Müsteşarlığın Müsteşar Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdürü ve yardımcısı, daire başkanları, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve yardımcısı, daire başkanları, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticaret Genel Müdürü ve yardımcısı, daire başkanları katılmıştır. Bu toplantı ile ilgili bilgi, 15.4.2008 günü 216 sayılı sirkülerimizle tüm üyeler duyurulmuştur.

2- TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ ve EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN ALINAN YAZI :

 

Türkiye Sektör Meclisleri ve Ekonomik Araştırmalar Daire Başkanlığından alınan 11 Nisan 2008 tarihli e-posta yazısında, Türkiye – AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi ( GBOK ) 20. dönem toplantısının 10 Haziran 2008 günü Ankara’ da yapılacağından bahisle Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Birliğin bu toplantıda gündeme getirilmesini istediği konuları belirtilmesinin istendiği belirtilmiş ve bu sebeple Derneğimizin de belirtmek istediği bir konu var ise görüşleri ile birlikte kendilerine iletilmesi talep edilmiştir.

 Söz konusu toplantı ile ilgili konu ve görüşlerin, şirket bünyelerinde bu konuda kapsamlı çalışma yürüten Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Murat Denizeri tarafından hazırlık yapılmasına,

 

3- EL KİTABIMIZ :

 

El Kitabımızın tarafımızdan yapılacak çalışmaları tamamlanmış olup, bu çalışmaların basım işini gerçekleştirecek olan matbaaya  teslim edilmesine,

 

4- DERNEK ALINDI MAKBUZLARI  :

 

Derneğimizin, Dernek Gelirleri Alındı Belgeleri bitmek üzere olduğundan 7001 numaradan başlamak üzere 12000 numarasına kadar 5.000 adet yeni alındı belgesinin Kaldera Bilgisayar Form Matbaacılık San Tic Ltd Şti  bastırılmasına,

 

5- DERNEK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  :

 

Dernek Tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince iki yılda bir yapılması gereken ve içinde bulunduğumuz yıla denk gelen Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 19:00 da yapılmasına ve bu toplantı ile ilgili yer seçimi çalışmalarına başlanarak, Dernek Tüzüğünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlıkların tamamlanmasına ve üyelerimize duyurulmasına,

 

6- GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE AYKIRI HAREKET HAKKINDA ALINAN ŞİKAYET  :

 

Bir üyemizden  alınan 4 ve 10 Nisan tarihli yazılarında; Bandırma Limanına gelecek Türk Bayraklı bir gemi için 10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine uygun olarak proforma fatura verdiklerini ancak gemi armatörünün tarifelerden daha düşük bir acentelik ücreti uygulamak ve nezaret ücreti uygulaması yapmaksızın teklif veren acentelerin olduğunu belirtmesi ve kendilerini acente olarak tayin etmediklerinden dolayı şikayette bulunmuştur.

 

Üyemiz, düşük ücret veren acente ile ilgili kanıt belgesi temin edemediğinden Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Ticaret Odasına Dernek olarak bizler de şikayette bulunarak yasal işlemlerin başlatılmasını talep edememiş bulunmakla beraber, Türk Armatörler Birliği ile önümüzdeki hafta içinde yapılacak toplantıda konunun bir kez daha dile getirilmesine,

 

7- ÜYELİK TALEBİ  :

 

Fors İkizler Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’ nin, Derneğimize hitaben yazdığı 20.03.2008 tarihli yazısı ile yapmış olduğu Dernek üyelik başvurusu incelenmiş, gerek firma gerekse temsilci olarak gösterilen Sayın Aykut Ketencioğlu’ nun durumlarının tetkikinde Derneğimiz Tüzüğünde aranan şartlara uygun olmaları nedeniyle söz konusu firmanın Dernek üyeliğine kabulüne,

 

8- TDİ’ NİN KURTARMA YARDIM TARİFELERİ İLE İLGİLİ YANITI :

 

Üyelerimize 25.02.2008 tarih ve 190/115 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz ve TDİ’ nin Liman Hizmetleri Tarifelerine ilave ettiği “ Kurtarma Yardım Hizmeti “ tanımı ve ücreti ile ilgili “ Tarifelere yapılan bu ilave ile, liman kalkışında kılavuz almış olan gemi demir mahalline gidiyor ve bu arada bir makine arızası yaşıyor ve bu arızasını demir yerinde iken giderebilecek durumda dahi olsa, gemideki kılavuzun makine arızası bildirimi dolayısı ile normal kılavuzluk hizmeti sona erecek ve yukarıda belirtilen 4.10.2 tarifesine göre de takdir edilecek yüksek bir bedelde kurtarma – yardım ücreti talep edilmesine neden olacağı açıktır. Bu sebeple yapılan bu ilave maddenin kaldırılması “  gerekçesi ile yazmış olduğumuz yazımıza TDİ’ den maalesef olumsuz bir yanıt alınmıştır.

 

Yanıt; “ İlgi yazınızda ifade edilen endişelerin yersiz olduğu, itiraz konusu maddeler ile uygulamanın değiştirilmediği, sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre verilecek kurtarma-yardım hizmeti için yine Kanuna göre belirlenecek ücretin talep edileceğinin ihzari olarak tarifeye eklendiği, uluslar arası alanda olduğu gibi Ülkemizde de yasalar çerçevesinde teamül olarak da uygulanan kurtarma-yardım hizmeti ve ücreti konusunda sulh en anlaşılamaması durumunda, mahkemelerce olayın değerlendirilerek hakkaniyete uygun bir kurtarma-yardım ücretine hükmedildiği, bundan önce olduğu gibi tarife değişikliğinden sonra da Kuruluşumuzca bu uygulamaya devam olunacağı   şeklinde ifade edilmiştir.

 

Söz konusu yanıtın tatmin edici olmadığı göz önüne alınarak yeni bir savunma ile tekrar yazı yazılmasına,

 

9- ACENTELİK TARİFELERİNE AYKIRI DAVRANIŞ :

 

İMEAK DTO’ dan alınan 17.04.2008 tarih, 2155 sayılı ve Okantrans Gemi Acenteliği’nin 15.4.2008 tarihli yazısına rücu eden yazıda;

 

Okantrans Gemi Acenteliğinin, 2002 yılından beri Habaş Petrol Ürünleri A.Ş. adına kayıtlı Habaş isimli geminin acentelik işlemlerini yaptıkları, Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesinin Dolar’ dan EURO’ ya çevrilmesinden sonra tarife dışında fiyat veremeyeceklerinden tarifedeki fiyatları birebir proforma faturalarına yansıttıkları, ancak Habaş Petrol Ürünleri A.Ş firmasının, acentelik fiyatlarını çok yüksek bularak şirketleri ile olan acentelik hizmet ilişkilerini sona erdirdikleri, firma yetkilileri ile görüşüldüğünde İzmit Bölgesinde tarifedeki fiyatların altında fiyatların verildiği, konunun Habaş firmasının gemisi olması dolayısı ile en düşük fiyatı veren acentenin atandığı “ belirtilerek, “ haksız rekabetin devam ettiği, Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi ile Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin uygulama şeklinin acentelere detaylı bir şekilde anlatılması ve acentelerin düzenli olarak denetlenmesi “ talepleri belirtilerek konu hakkında Derneğimizin görüşleri istenmektedir.

 

Konu hakkında,” 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acentelik Ücret Tarifelerinin uygulama koşullarında ve cezai müeyyidelerinde bir önceki tarife hükümlerine göre herhangi bir değişiklik olmadığı, bugün yasak olan hükümlerin Dolar bazından EURO bazına dönüştürülmeden önce de var olduğu, gemi acenteleri yanında Türk Bayraklı gemi armatörlerinin de her iki Yönetmelik hakkında bilgilendirilmesi gerektiği, Okantrans Gemi Acenteliğinin konu hakkında belge temin ettiği takdirde, 2008/1 sayılı Tebliğe göre tarifelerde belirtilen hizmetlerden daha düşük hizmeti satanlarla birlikte bu hizmeti alanlar da ceza kapsamına alındığından gerek Habaş Petrol Ürünleri A.Ş, gerekse düşük tarife teklifi yapan gemi acentesi hakkında yasal işlemlerin başlatılmasının talep edilmesi gerektiği “ şeklinde görüş verilmesine,

 

10- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

 

Üyemiz Akmar Denizcilik ve Ticaret A.Ş’ inden aldığımız 21.04.2008 tarihli yazıda, ofislerini taşıdıkları ve 20 Nisan 2008 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adreste şirket faaliyetlerine devam edecekleri belirtilmektedir.

 

Üyemizin Yeni Adresi :

 

AKMAR Denizcilik ve Ticaret A.Ş.

Küçükbakkalköy Mahallesi

Çiçek Sokak No. 4

Aksoy Plaza

34750 Küçükbakkalköy

 

Üyemizin adresi değişmekle birlikte telefon ve faks numaralarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan saat 13.30 da toplantıya son vermiştir.