Menu

Duyurular


TUGS’a Kayıtlı T/B’lı Gemilerde Çalışan Yabancı Gemiadamları Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0110-085 = 18/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2011 tarih ve  638-91/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“a) 20.05.2010 tarih ve 2355 sayılı İMEAK DTO’nın yazısı.

b) İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 14.02.2011 tarih ve 490 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5.maddesi ile “İdareden Uygunluk Onayı Belgesi almış TUGS’a kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır” hükmü getirilmiş ve buna bağlı olarak uygulamanın ne şekilde yapılacağını açıklayan  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2010 tarih ve 38 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır.

 

Ancak Odamız üyelerince Odamıza müracaat edilerek, değişikliğe rağmen İdareden (Denizcilik Müsteşarlığı) gemiye gönderecekleri yabancı personelleri için “Uygunluk Onayı Belgesi” almış olmalarına rağmen İstanbul Deniz Polisi tarafından yabancı personel ile kalkmalarına izin verilmediğinden cihetle Odamız yardımları talep edilmiş, Odamızca da İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’ne gönderilen İlgi (a) yazımız ile; Yönetmelik Değişikliği ile İdareden (Denizcilik Müsteşarlığı) uygunluk onayı alınan yabancı uyruklu gemiadamlarının yeni mevzuat gereği çalışma izni aranmaksızın Karaköy Limanından gemiye katılabilmelerine izin verilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün talimatlandırılması talep edilmişti.

 

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan İlgi (b) yazıda;

 

1. Yabancılar Şube Müdürlüğüne Türk bayraklı gemilerdee çalışmak üzere ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancıların müracaatlarının alınıp alınmadığı, ayrıca bu yabancıların çalıştıkları gemiyi ikamet adresleri olarak gösterip gösteremeyeceklerinin bildirilmesinin istendiği,

 

2. Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün 18.01.2011 tarih ve 1776 sayılı cevabi yazısında; Türk bayraklı gemilerde çalışmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılardan Denizcilik Müsteşarlığı veya bağlı Bölge Müdürlüklerince düzenlenen “Uygunluk Onayı Belgesi”ni ibraz etmeleri kaydıyla ve ülkemize belirtilen amaçla vize alıp gelmeleri halinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2010 tarih ve 38 sayılı Genelgesi gereği ikamet tezkeresi düzenlenmekte olduğunun bildirildiği,

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: İlgi (b) Yazı örneği (1 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz