Menu

Duyurular


Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 303-257 = 10/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/04/2017 tarih ve 1380-269/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan; Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2017 tarihli 30032 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelikteki önemli değişikliklerden bazıları,

"MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı;

a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,"

Şeklinde olup, Yönetmeliğin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz