Menu

Duyurular


Tahsilat Genel Tebliği

SİRKÜLER NO:10.5 / 707-568 = 17/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/11/2008 tarih ve 5529-523/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

TOBB’nin 07/11/2008 tarih ve 0531/44793 sayılı yazısına atfen, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05.11.2008 tarih ve 3802-93 sayılı yazısına atfen; Bakanlıklarınca vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesinin yapıldığı; düzenlemenin yer aldığı Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği’nin, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

 

Yazıda devamla; bu kapsamda tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir indirim yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlendiği;

Bu uygulamadan;

 

-  Vade tarihi 02.09.2003 tarihinden önce olan,

 

-  Bakanlıklarına  bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken,

 

-  Her türlü vergi, resim, harç fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükelleflerin yaralanacağı;

 

-  Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu

vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinin alınmadığı;

 

-Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayıdan başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faiz uygulanarak taksitlendirileceği;

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz