Menu

Duyurular


Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 483-412 = 23/07/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/07/2015 tarih ve 3040-569/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından "Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ekinde yer alan "Çeşitli İş Kollarına Ait İşçilik Oranları Listesi"nin (ek-1) ekteki şekilde değiştirildiği ve Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.
 
 Bahse konu Tebliğ Eki'ndeki iş kolları arasında;
- (295-315 No'lu Maddeler)Deniz – Dere- Liman –İskele- Mendirek
- 508 Gemi Onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri)
- 509 Gemilerin Temizliği işi (işçi ile)
- 510 Gemilerin Temizliği işi (makineli)
- 539 Konteynır onarım ve tadilat işi
- 583 Yangın Söndürme Sistemi (tesisat, elektrik komple)
- 584 Yangın Söndürme tüpü bakım, onarım ve dolum
 
yer almakta olup söz konusu liste Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr )  "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de  yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz