Menu

Duyurular


Scrubber Yıkama Sularının Boşaltımı

SİRKÜLER NO: 20.1 / 264-184 = 08/04/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.04.2021 tarih ve 1168/391/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.04.2021 tarihli Ekte sunulan yazıda;

MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI uyarınca, gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriğinin % 0,5 ile sınırlandırıldığı ve seyir yapan tüm gemilerin azami % 0,5 kükürt içeren yakıt uygulamasına tabi tutulduğu bildirilmekte, ayrıca, “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kükürt limitlerine uymak amacıyla uygun yakıt kullanılması yerine, MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI Kural 4 hükmüne göre egzoz gazı temizleme sistemlerinin (scrubber) kullanımına izin verildiği, scrubber kullanımından kaynaklanan yıkama sularının denize boşaltılıp boşaltılamayacağına dair Bakanlık değerlendirmelerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu yazıda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Türkiye'nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır.” hükmü uyarınca, Ülkemiz karasularında scrubber yıkama sularının denize boşaltılmasının yasak olduğu,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz