Menu

Duyurular


RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısına Görüş

SİRKÜLER NO: 12.3 / 640-446 = 23/08/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.08.2019 tarih ve 3040-561/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 16.08.2019 tarih ve 8433 sayılı yazısından bahisle;

 

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) A ve B ekleri ile Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik (RID) hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantılarının (WP. 15/AC. 1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. 17-27 Eylül 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan bahse konu toplantıda görüşülmek üzere aşağıda ilgi ile belirtilen konularda Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Ukrayna Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/23),; tehlikeli malların demiryoluyla taşınması sırasında bir kaza olması halinde gönderene ve alıcıya hızlı bir şekilde haber verebilmek için taşıma belgesinde gönderenin ve alıcının telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin de yer alması için 5.4.1.1. l'de değişiklik yapılması teklif edildiği,

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/24), vakumla çalışan atık tanklarının üst kısımlarına monte edilen bağlantılar ve aksesuarların devrilmeden korunmaları amacıyla 6.10.3. l'de değişiklik ve konuyla ilgili yeni bir geçici hüküm eklenmesi teklif edildiği,

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC 1/2019/25), vakumla çalışan atık tanklarıyla ilgili 6.10.3.5 (e) bölümüyle ilgili taraf ülkelerin görüşleri talep edildiği,

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/26), vakumla çalışan atık tanklarından çıkan alevlenebilir veya zehirli dumanların pompa/egzoz biriminden daha güvenli bir yere yönlendirilmesine yönelik 6.10.3.8'ye değişiklik ve 4.5.2.7'ye yeni metin eklenmesi teklif edildiği,

Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC.1/2019/30), "Tank konteyner / portatif tank işletmecisi (operatör)" tanımlarının netleştirilmesine yönelik değişiklik yapılması teklif edildiği,

Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetler arası Örgüt (OTIF) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/31), "ulaşım aracı (conveyance)" yerine "vagon" veya "araç" ifadelerinin kullanılması teklif edildiği,

İspanya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/33), Kısım 5.5.3 ile uyumlu olmayan özel hüküm 593'ün değiştirilmesi teklif edildiği,

Finlandiya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2019/35), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17025:2005 ve EN ISO/IEC 17020:2005 standartlarına yapılan atıfın standartlann güncellenmesi nedeniyle yıl verilmeden (EN ISO/IEC 17025 ve EN ISO/IEC 17020 şeklinde) veya yıl verilmesi istenirse de EN ISO/EEC 17025:2017 standardıyla değiştirilmesi konusunda çalışma grubunun görüşleri talep edildiği,

Finlandiya Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2019/3 6), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17020 standardına atıf yapıldığı yerlerde yer alan "(8.1.3 maddesi hariç)" ifadesinin çıkarılması teklif edildiği,

Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2019/37), Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi amacıyla, M318 numaralı çok taraflı anlaşmasının hükümlerini içerecek şekilde, 1.1.4.6 numaralı yeni bir madde eklenmesi teklif edildiği,

İsveç ve İsviçre Hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC J/2019/38), 8 tondan fazla sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren vagon ve konteynerlere her durumda sınırlı miktar (LQ) işareti takılması amacıyla 3.4.13'de değişiklik teklif edildiği,

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1 /2019/39), EN 13094:2019 standardı yayınlanana kadar kullanılmak üzere gövdelerin kesitsel şekilleriyle ilgili 6.8.2.1.18 dipnot 3'ün uygulanmasına yönelik hazırladıkları kılavuz sunulduğu,

İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP. 15/AC. 1/2019/45), kuru buzun sevkiyatıyla ilgili 5.5.3 bölümünün sadeleştirilmesine yönelik teklifler yer aldığı,

Hollanda Hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.l 5/AC. 1/2019/47) numaralı dokümanda; FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacağına ilişkin teklifler yer aldığı,

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup;

resmi dokümanlara https://www.unece.org/trans/main/dgdb/acl/acl2019.html  adresinden,

resmi olmayan dokümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/infl70919.html adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 2 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar e-posta yoluyla (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz