Menu

Duyurular


Personeli Olmayan Gemi Acenteleri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 580-416 =  25/09/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/09/2012 tarih ve  3627-472/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 13.09.2012 tarih ve 14684 sayılı yazısına atfen;

    

1. “Gemi acentesi personel tanıtım kartlarının” geçerlilik süresinin beş yıl olduğu, bu süre içinde adına “tanıtım kartı” düzenlenen personelin Deniz Ticaret Odaları’nca düzenlenen yenileme eğitimlerinden birine katılması ve önceden düzenlenen “tanıtım kartlarının” yeniden düzenlenmesi gerektiği,

 

2. Ancak, Gemi Acenteliği Bilgi Sistemi üzerinde yapılan inceleme neticesinde, bazı acentelerin bugüne kadar süresi dolan tanıtım kartlarını yenilemediklerinden dolayı yürürlükte olan Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 11.maddesinin g) fıkrası hükümlerine aykırı hareket eder duruma düştüklerinin tespit edildiği,

 

3. Bu nedenle, yazı ekinde ünvanları belirtilen gemi acenteleri adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrelerin bloke edildiği, söz konusu acentelerin ilgi yazının çıkış tarihinden itibaren otuz gün içinde bir acente yetkili personeli atayıp, Genel Müdürlüklerine personel tanıtım kartı düzenlenmesine esas belgeleri göndermesi gerektiği, aksi takdirde Yönetmelik gereği işlem yapılacağı, belirtilerek Odamızdan yazı ekinde ünvanları belirtilen gemi acentelerinin uyarılması istenmektedir.

 

Konunun önemine binaen, Ek-1’de ünvanları belirtilen gemi acentelerinin acente yetkili personeli ataması için Ek-2’de yer alan dilekçe örneğini doldurarak istenen evraklarla birlikte en geç 15 Ekim 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne (Bosna Hersek Cad. No:5 06510, Emek / ANKARA) göndermeleri gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: Personeli Olmayan Gemi Acenteleri Listesi

Ek 2: Dilekçe örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz