Menu

Duyurular


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Hk.

SİRKÜLER NO:18.4/249-207= 21/04/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/04/2015 tarih ve 1681-303/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;

"Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 18 Nisan 2015 tarih ve 29330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Bahse konulu Genel Uygulama Tebliğ'inde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulaması dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin
I-               Mükellefiyet
II-              İstisnalar ve Vergi İndirimi
III-             Matrah, Oran ve Müteselsil Sorumluluk
IV-            Vergilendirme İşlemleri
V-             Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler
VI-             Diğer Hükümler İle İlgili İşlemler ve Çeşitli Hususlar
bölümleri yer almakta olup,

2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır. (II) sayılı listedeki tarife pozisyon numaralarında sınıflandırılan taşıtların aksam ve parçaları, bu liste kapsamında ÖTV'ye tabi değildir.

3. Kayıt ve Tescil
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde "kayıt ve tescil", motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescil edilmesi olarak tanımlanmıştır.

3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde geçen "kayıt ve tescile tabi olanlar" ifadesi;
i. Kara taşıtları için, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik tescil kuruluşlarınca,
ii. Deniz taşıtları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca,
iii. Hava taşıtları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olan taşıtları kapsar.

Deniz taşıtları bakımından, bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olanlar da bu kapsamda değerlendirilir.
denilmektedir.

Bu Tebliğ yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek olup, Tebliğ ve Ek'ler Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır."

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 

EK: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz