Menu

Duyurular


Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin Yapılması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0321-226 = 18/05/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ ile ilgili olarak; 20.Ocak.2012 tarihli ve 28179 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile mükelleflere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla elektronik ortamda "Mükellef Bilgileri Bildirimi" verme zorunluluğu hakkında Yanıt YMM ve Denetim A.Ş’ den temin edilen açıklayıcı bilgi aşağıda Sayın Üyelerimizin bilgilerinize sunulmaktadır.

 

 

“     20.Ocak.2012 tarihli ve 28179 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile mükelleflere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla elektronik ortamda "Mükellef Bilgileri Bildirimi" verme zorunluluğu getirilmiştir.

 

" Mükellef Bilgileri Bildirimi"ni, 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil);

 

                     * Kurumlar vergisi,

 

* Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi,

 

mükellefleri vermek zorundadırlar. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

 

Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin "Brüt Satışlar/Gayri Safi   Hasılat" alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini yazacaklardır.

 

                            1.)  Bildirimin şekli:

 

Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları, aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

 

Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

 

                            2.)  Bildirimin dönemi ve verilme zamanı:

 

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

 

Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri / mal müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

 

 

                            3.)  Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esaslar:

 

                           Mükellef Bilgileri Bildirimi;

 

* Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,

 

* Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

 

* 3568 Sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

 

                     yazılacaktır.

 

                            4.)  Vergi dairesi değişen mükellefler:

 

      Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

 

                            5.)  Cezai yaptırım:

 

      Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

      2012 yılında söz konusu cezalar her bir bildirim için; birinci sınıf tüccarlar (kurumlar vergisi mükellefleri dahil) ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170 TL, ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler hakkında ise 580 TL olarak uygulanmaktadır.

 

                            6.)  Düzeltme işlemleri:

 

      Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

 

      Tebliğde "Mükellef Bilgileri Bildirimi"nin verilme süresinden sonra elektronik ortamda düzeltme bildiriminin verilmesi durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümlerinin dikkate alınarak işlem yapılacağı belirtilmektedir.

 

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyarınca söz konusu bildirimin süresinden sonra düzeltme amacıyla verilmesi durumunda;

 

* Sürenin sonundan itibaren 10 gün içinde (10 Haziran saat 24.00'e kadar) verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek,

 

* Takip eden 15 gün içinde (25 Haziran saat 24.00'e kadar) verilmesi halinde ise yukarıda belirtilen cezalar 1/5 oranında uygulanacaktır.

 

Bu süre de aşıldıktan sonra düzeltme amacıyla verilen bildirimler için ise mükellefiyet türüne göre "Cezai yaptırım" bölümünde yer verilen özel usulsüzlük cezaları kesilecektir.

 

 

                            7.)  Konuya İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu:

 

       20.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 01.Nisan.2012 tarihi itibariyle faal olan kurumlar vergisi, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu mükelleflerin bildirimde yer alan işyeri adres bilgileri alanları doldurma aşamasında zorluk yaşamamaları amacıyla işyerlerine ait Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarını İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://adres.nvi.gov.tr  internet adresinden, belediyelerden, il/ilçe özel idarelerinden veya bağlı olunan il/ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenmeleri gerekmektedir.

 

      Bununla birlikte, söz konusu bildirimin verileceği son gün olan 31.05.2012 tarihi itibariyle bildirim veremeyen mükelleflere cezai yaptırım uygulanacağından, bulunduğu mahalde henüz numaralama işlemi yapılmamış veya adres numarası tespit edilemeyen işyerleri için bir an önce belediye/il-ilçe özel idarelerine başvuru yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarının tespit edilmesinin sağlanması tavsiye olunur.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz