Menu

Duyurular


Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 343-265 = 16/05/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.05.2020 tarih ve 1474-601/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak sektör temsilcilerinin görüşlerine sunulan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı, Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ adı altında 16 Mayıs 2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsamaktadır.

- Aynı belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler,

-  Gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri,

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk Boğazlarında verilen hizmetler,

kapsam dışındadır.

Tebliğin 7.maddesinin 1.fıkrası gereğince; kıyı tesisi ilgililerinin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde (en geç 16 Ağustos 2020 tarihine kadar) tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının onayına sunmaları gerekmektedir.

Hizmet kalemleri listesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin (i) bendi kapsamında değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde onaylanır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen ve/veya onaylanan hizmet tarifelerine kıyı tesisi ilgililerince uyulması zorunludur.

Kıyı tesislerinin hali hazırdaki mevcut hizmet tarifeleri bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren altı ay süreyle (en geç 16 Kasım 2020 tarihine kadar) geçerlidir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz