Menu

Duyurular


İthal ve İhraç Eşyasının İki Türk Limanı Arasında Yabancı Bayraklı Gemiler ile Taşınması – Gümrük Yönetmeliği Md. 301

SİRKÜLER NO: 8.7 / 638-448 = 17/10/2012


Değerli Üyemiz,

 

7 Ekim 2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’ nin birinci fıkrasında, “Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebilir. Varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transitine izin verilebilir” hükmüne yer verilmiş olmasına rağmen söz konusu maddenin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde farklı yorumlandığı, ithal eşyasına uygulanıp ihraç eşyasına uygulanmadığı veya hiçbir şekilde izin verilmeyip maddenin işleyişinin olmadığı malumlarınızdır.

 

Ancak, Derneğimizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın muhtelif birimleri ile uzun süren çalışmaları ve takipleri neticelerini vermiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nden bugün alınan 10.10.2012 tarih ve 20904 sayılı yazıda “Gümrük Yönetmeliği’ nin 301 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak yaşanılan tereddütlerin giderilmesini teminen ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine 03.10.2012 tarihli ve 20417 sayılı yazı ile talimat verildiği” tarafımıza bildirilmiştir.

 

Bahsi geçen yazı ile, Gümrük Yönetmeliği’ nin millileşmemiş ithal yükler ile ihracatı tamamlanmış yüklerin limanlarımız arasında yabancı bayraklı gemilerle taşınabilmesine imkan sağlayan 301 maddesinin uygulanması hususunda herhangi bir tereddüt yaşanmayacağı açıktır.

 

Değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 Ek 1: İlgi yazı

 

Bilgi için: İMEAK Deniz Ticaret Odası

Dağıtım: Tüm üyelerimiz