Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 704-509 = 31/12/2010

 

Değerli Üyelerimiz,

 

31.12.2010 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede (bugün) yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ in 4. Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesine atıf yapılarak bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “01.01.2011” ibaresi 01.01.2012” olarak değiştirilmiştir.

 

Bilindiği üzere 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesi  “Elektronik İşlemler ve Elektronik Başvuru” başlığını taşımakta olup yapılan değişiklik özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

 

Söz konusu Resmi Gazete’de ayrıca Gümrük Yönetmeliği’nin 121 ve 184 üncü maddelerinde de değişiklik yapılmış olup değişikliğin tamamını  aşağıdadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 184 – (1) Mavi hat kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 446 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Serbest dolaşımda iken ihraç edilen, ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla, yukarıdaki fıkralarda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın, geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2011” ibaresi “1/1/2012” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.