Menu

Duyurular


Gümrük Alacağının Takibi

SİRKÜLER NO: 8.1 / 388-323 = 18/05/2016                     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/05/2016 tarih ve 2042-380/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 12.05.2016 tarih ve 2016/42 sayılı "Gümrük Alacağının Takibi" konulu Genelge yayımlanmış olup, söz konusu Genelge ile;
 
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 201.nci maddesi uyarınca, süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulandığı,

- 6183 sayılı Kanunun 62.nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarın tahsil dairesince haczedildiği,

- Bu hükme göre, amme alacağının takibinde haciz tatbiki için borçlunun mal bildiriminde bulunmasının şart olmadığı, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun Kanunda belirtilen süre içerisinde mal bildiriminde bulunmaması halinde, tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından amme alacağını karşılayacak miktarın derhal haczinin gerektiği,

- 30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım Birinci Bölüm VI.Haciz Alt Bölümünün 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri A, Sıra No 5 Tebliğ ile değişik ikinci maddesinin (b) bendi uyarınca, alacaklı tahsil dairelerinin, haciz bildirisi düzenlemek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanlarının, elektronik ortamda araştıracak yetki alanlarına bağlık kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceği belirtilerek,

Bu kapsamda, alacağı takip eden gümrük idarelerince, Bakanlık internet portalı "Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip İşlemleri" bölümünde yer alan uygulamaların ne şekilde gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : 2016 / 42 Sayılı Genelge
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz