Menu

Duyurular


Gemilere İlişkin Sigortalar

SİRKÜLER NO: 18.3 / 0522-369 = 19/08/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2011 tarih ve  3204-464/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi:    a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Gn. Md’nün 08.08.2011 tarih ve 23469 sayılı yazısı.

          b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Gn. Md’nün 29.06.2011 tarih ve 19196 sayılı yazısı.

          c) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Gn. Md’nün 24.05.2011 tarih ve 15528 sayılı yazısı.

          

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün gereği Bölge Müdürlüklerine Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi (a)  yazısı ile;

 

1. Müsteşarlıklarına başvuran ve düzenli sefer yapan gemileri bulunan bir firmanın; gemilerini  IGPANDI üyesi bir sigorta kuruluşunca P&I Sigortası yaptırdığı, söz konusu sigorta poliçelerinin 25.11.2010 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik” (Hat İzni Yönetmeliği) ve 14.11.2010 tarih ve 27759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” (P&I Sigorta Yönetmeliği) hükümleri ile ilan edilen teminatları kapsadığını belirterek;

 

a) Bazı firmaların “denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası” yaptırarak, bunun dışında kalan              sorumlulukları P&I kulüplerinden talep ederek iki farklı sigorta poliçesine sahip oldukları, uygulamada iki farklı sigorta poliçesine sahip olunmasının zorunluluk olarak algılandığı,

 

b) İdarece yapılan denetimlerde, poliçeler hakkında yanlış değerlendirmelerde bulunabildiği, özellikle poliçe üzerinde bulunan “deductables” (tenzili muafiyetler) kısmının maksimum poliçe limiti olarak görülmesi ve anılan yönetmeliklere göre eksik bulunması gibi hususlarda farklı uygulamaların yapılabildiği,

 

c) Çevre kirliliği ve deniz alacaklarına karşı sorumluluk sigortaları tazminat limitlerinin belirlenmesi konusunda belirsizliklerin yaşandığı, limitlerin ne olması gerektiği ve hesaplama yöntemlerine ilişkin bilgilerin bilgilendirilmesi,

 

hususlarının talep edildiği,

 

2. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde; uygulamaların aşağıdaki şekilde yürütüleceği;

 

·         İki farklı sigorta poliçesini bulundurma durumuna ilişkin olarak; Kabotaj dahilinde çalışan,

300 GT ve üzeri, 12 den fazla yolcu taşımaya haiz olup, yukarıda bahsi geçen her iki yönetmeliğin de kapsamına giren bir gemi için; tek bir P&I sigorta poliçesinin, söz konusu iki yönetmeliğin hükümlerini de karşılayabileceği gibi, Hat İzni Yönetmeliğine yönelik Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Denizyolu ile yolcu taşımacılığı sigorta genel şartları” dahilinde yerli bir sigortacı firmadan (yeterli teminat limitlerini taşımak üzere) yolcu taşıma kuvertür alanında bir sigorta poliçesi temin edilebilinir ve P&I Sigorta Yönetmeliğinin kapsamında kalan diğer kuvetür alanları için de herhangi bir P&I Sigorta kuruluşundan talep edilen teminat limitleri dahilinde poliçe tedarik edilebilinir. Yani, yolcu taşımacılığı yapan bir gemi için; ölüm yaralanma riskleri, diğer alacaklara ilişkin teminat ve yolcu taşımacılığına ilişkin teminat tek bir poliçe içerisinde bulundurulabileceği gibi, ölüm yaralanma ve diğer alacaklar P&I poliçesi içerisinde, yolcu taşımacılığına ilişkin sorumluluk ise ayrı bir poliçe ile teminat altına alınmış olmak üzere gemi üzerinde bulundurulabilecektir.

 

 

 

 

 

·         Tenzili Muafiyet bahsine ilişkin olarak; Denizcilik Müsteşarlığı’nca, “Deniz Alacaklarına

İlişkin Gemilerin Sigortalandırılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmeden önce, Yönetmeliğin uygulanması, P&I Sigortası ve poliçesine dair yapılan eğitimlerden hatırlanacağı üzere bir P&I poliçesi üzerinde ifade olunan “deductables” (tenzili muafiyetler)’den, herhangi bir olayda ortaya çıkan zararların tazmininde, öncelikli olarak donatanın cüzi limitlerle sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun “deductables” limitleri ile sınırlandığı, kalan   zarar tutarının ise P&I        Kulübünden

genel poliçe limitleri kapsamında tazmin edilebileceğinin anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla tenzili muafiyet, maksimum poliçe limitini değil, sigortalının (donatanın) herhangi bir olayda sorumlu olduğu limiti göstermektedir.. Ayrıca her poliçe üzerinde, maksimum limitler bulunmayabilir. Böyle poliçeler, genellikle internet sayfalarında yayımladıkları “Rules” (kurallar) kitapçıklarına atıfta bulunurlar. Bu hususta, Denizcilik Müsteşarlığı’nın Bölge Müdürlüklerine hitaplı İlgi (b) yazısında belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

 

·                     Çevre Kirliliği ve Deniz Alacaklarına İlişkin Limitler hususunda; deniz alacaklarına ilişkin

limitler, Ülkemizin de taraf olduğu “1976, Deniz Alacaklarına İlişkin Sorumluluğun Sınırlandırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme”nin 1996 Protokolü (LLMC-96)’da belirlenen limitlerle sınırlandırılmıştır. P&I Sigorta Yönetmeliğinde söz konusu limitlerin uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, uygulamaya yönelik Denizcilik Müsteşarlığı’nın İlgi (c) yazısı (Odamızın 31.05.2011 tarih ve 342 no.lu sirküleri ile de Web sayfamızda yayımlanan) dikkate alınmalıdır. Ayrıca, ilgililerin konu hakkında bilgi sahibi olması ve limitlerin nasıl hesaplandığını öğrenmelerini teminen, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce Excel formatında hazırlanmış “LLMC-96 Limit Hesaplama Cetveli Programı”na ve yönetmeliğe ilişkin bilgilendirmeye http://www.denizcilik.gov.tr/dm/habericerik.aspx?id=721 linki üzerinden erişim sağlanılabilmektedir.

 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, P&I Sigorta Yönetmeliğinin uygulamasına ilişkin Liman Başkanlıklarınca İlgi (b) yazının dikkate alınarak Denizcilik Müsteşarlığının denetim personelince poliçelerin değerlendirilmesinde olası bir kuşku yaşanması halinde İlgi (c) yazı ile, P&I Kulüplerinn Türkiye temsilciliğini yapan sigorta broker firmalarından gerekli sorgulamanın yapılması ve daha önce bildirilen Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü iletişim noktaları ile temas edilmesi gerektiği,

 

hususları bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi ( c ) yazı örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz