Menu

Duyurular


Gemici Yağcı Eğitimleri

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0157-0130 = 26/02/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/02/2009 tarih ve  856-100/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

(a)  İMEAK DTO’nın 17.02.2009 tarih ve 706 sayılı yazısı.

(b)  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2009 tarih ve 5776 sayılı yazısı

 

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile yakın kıyısal sefer bölgesi genişletilmiş ve Miço/Silici yeterlikleri kaldırılmıştı.

 

İMEAK DTO’nın İlgi (a) yazısı ile, yapılan değişikliklerin uygulamadaki son durumu hakkında Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden bilgi istenmiş olup, alınan İlgi (b) cavabi yazıda;

 

1) Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile ilgili kaldırılan miço ve silici yeterliklerine yönelik olarak Yönetmelik değişikliği tarihi itibariyle yeni belge düzenlenmediği, ancak Yönetmelik değişikliğinden önce miço ve silici yeterliği alan gemiadamlarının mevcut belgelerinin geçerliliğinin devam ettiği, bunun yanısıra Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge Kapsamında, miço ve silici yeterliğine sahip gemiadamlarının çalıştırılmasının zorunlu olduğu gemilerde aynı yönerge hükümlerine göre söz konusu yeterlikteki gemiadamlarının çalıştırılmasına devam edileceği,

 

2) Bununla birlikte, gemici ve yağcı yeterliği alına bilmesi için, içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesinin 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen gemici ve yağcı eğitiminin Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görülmüş olmasının gerektiği, söz konusu eğitim programlarının MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylarının beklendiği, Eğitim kurumlarının bahse konu eğitimleri vermek amacıyla yetkilendirilmeleri için söz konusu onayın çıkmasını müteakiben, denetimden geçmek üzere revize edilmiş kalite el kitapları ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurmalarının gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Ayrıca, Yakın Kıyısal Sefer Bölgesi konusunda çalışmaların devam ettiği sözlü olarak belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz