Menu

Duyurular


Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5/114-92= 18/02/2015
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan,Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" aşağıdasunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29271
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, 28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.”
MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.