Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0567-450 = 09/09/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan,  09/09/2008 tarih ve 4024 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

Gemi Acente Firmalarında Sorumlu Müdür, Müdür Yardımcısı ve

Yetkili Personel Olarak Çalışanların Dikkatine,

 

 

1. Bilindiği üzere, gemi acentelerinin mevzuat ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak düzenli ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak, yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirleyerek, izin belgelerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2. Söz konusu Yönetmeliğin 17.maddesi ; “Bir gemi acentesi işletmesinde gemi acentesi yetkili personeli olarak çalışanlar, yılda en az dört defa düzenlenecek yenileme eğitimlerine, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa katılmaları zorunludur. Daha sonraki yenileme eğitimlerine katılabilme süresi, son alınan eğitimden itibaren dört yıldır. Bu fıkra uyarınca yapılacak eğitim programlarına katılmadığı tespit edilenlerin kimlik belgeleri yenilenmez. Sorumlu müdür ve müdür yardımcıları hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.” hükmüne amirdir.

 

Yine aynı Yönetmeliğin 18.maddesi ; “ Sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personeli olma hakkını kazananlardan, sicile kayıtlı olarak bir gemi acentesinde çalışanlara görev yaptıkları acente adına acentelik faaliyetlerini yürütme yetkisi verildiğini gösteren İdarece onaylı ve fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinin süresi dört yıldır. Süresi biten kimlik belgeleri, yenileme eğitimlerine katılmaları kaydıyla ilgililerin müracaatları halinde İdare tarafından yenilenir.” şeklindedir.

 

3. Yukarıda belirtilen hükümler gereğince, Odamız Meclis Salonu’nda, 19-20 Kasım 2008 tarihlerinde saat 14:00-18:00 saatleri arasında “Gemi Acenteliği ve Hukuk” adı altında acentelik görevini icra edenlerin “görev ve sorumluklarını” konu alan Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri düzenlenenecektir.

 

Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerini yenilemek isteyenler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince katılım belgesi verilecektir.

 

Yenileme eğitim seminerine katılmak isteyenlerin Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak Odamızın 0212  293 79 35 ya da 0212 243 54 97  nolu fakslarından birine göndermeleri gerekmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Dilekçe örneği

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

 

EK

 

Firma Antetli Kağıdına yazılacaktır

 

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GENEL SEKRETERELİĞİ’NE,

Fındıklı/İSTANBUL

 

    

                                        Tarih  ..../..../....

 

 

………………….şirketimizin merkezinde / şubesinde halen...............numaralı kimlik kartı ile Sorumlu Müdür/Sorumlu Müdür Yardımcısı/ Gemi  Acentesi Yetkili Personel olarak görev yapan ………………….. nin 19-20 Kasım 2008 tarihlerinide Odanızda yapılacak Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri’ne katılması hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                            Firma Yetkilisi
İmzası  / Kaşesi