Menu

Duyurular


E - Manifesto ve Denizyolu Genel Beyanı’na İlişin Son Durum Bilgisi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 257-205 = 30/03/2018

İlgi: ULUKOM Bilgisayar A.Ş.’nin 30/03/2018 tarihli e-posta mesajı.

 

İlgi e-posta mesajı ile;

 

“5 Mart 2018 tarihinde   G.T.B. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,  Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi ve G.T.B. Bilgi İşlem Dairesi’nin  daveti ile  Ankara’da  VDA, DTO, gemi acenteleri ve yazılım şirketlerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda Denizyolu Genel Beyanı ve e-manifesto uygulamasının 15 Nisan 2018 tarihine kadar  tüm yurtta devreye alınacağı, acentelerin yazılım şirketleri üzerinden denizyolu genel beyanı ve e-manifesto verebileceği gibi,  gümrüğün kendi web uygulaması üzerinden de aynı beyanları verebileceği yetkililerce beyan edilmiştir. Bu amaçla e-manifesto’nun excel formatında  gümrük sistemine yüklenmesi için de bir format oluşturulduğu; dileyen acentenin kullandığı yazılım üzerinden, dileyen acentenin de excel formatında gümrüğün web sitesine yükleme yaparak e-manifesto yükümlülüğünü yerine getirebileceği ifade edilmiştir.

 

Ayrıca e-manifesto’nun Türkiye’deki ilk uğrak limanında tüm Türkiye limanlarında inecek yükü içermesi gerektiği, her bir uğranılan limanda da bir önceki limanda inen yükler düşülerek,  uğranılan liman + uğranılacak limanlardaki yükleri  içereceği  tüm taraflara iletilmiştir. İleride, yabancıdan yabancıya olarak adlandırılan yüklerin de e-manifestoda olması gerektiği ama ilk etapta bunun istenmeyeceği konuşulmuştur.

 

Toplantı sonrası (Gümrük tarafından sizlere de iletilen)  e-manifesto excel formatında yaptığımız incelemede,   Ulukom’dan gümrüğe web servisi kullanarak gönderdiğimiz e-manifesto’daki alanlarla, excel formatında istenen e-manifesto’nun alanlarının birbiri ile uyuşmadığını tespit ettik.  Örneğin excel’de var olan taşıma senedi bazında yükleme ve boşaltma limanı bilgisi web servisinde olmadığı gibi;  web servisinde bulunan yükün uğradığı ülkeler, taşıtın uğrayacağı ülkeler, taşıyıcı vergi no, taşıtın adı vb. bilgiler de excel formatındaki e-manifesto’da mevcut değil.  Excel dosyası hiçbir kontrole tabi olmadan yüklenebilmesine rağmen,  web servisinde tutarlılık açısından çeşitli kontroller mevcut. Excel  dosyasının şu an kontrol olmadan sisteme yüklenebilmesi,  dosyada gözden kaçan hataların (kap, kg tutarsızlığı, taşıma senedi eksikliği fazlalığı vb.)  başta tespit edilememesine ve sonradan incelemesi halinde cezaya sebep olabileceğini  ve excel’in kontrollü olarak içeri çekilmesi halinde ise içindeki text alanların (liman kodları vb.) çok dikkatli doldurulması gerektiğini  değerlendiriyoruz.  Şu an için aynı beyanın iki farklı formatta ve farklı kontrollerle verilmesi çifte standart oluşturacağı gibi, hem hukuki açıdan hem de uygulama açısından çeşitli sorunlara yol açacaktır. Bu konudaki kaygılarımızı Ankara’ya yazılı olarak bildirerek her iki e-manifesto beyanının içerik ve kontroller açısından birbirine eşitlenmesini istedik.  Şu an konu halen neticelenmemiş olup Ankara’nın yönlendirmesine göre gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

Bu esnada var olan e-manifesto çözümümüze düşümlü takip özelliği eklenmiş olup, Ulukom’a veri aktardığınız mevcut yöntemleri aynen kullanarak EMANİF rejiminde Türkiye’de ilk uğranılan limanda tüm Türkiye boşaltmalı yükleri Ulukom’a çekebilecek ve sonraki limanlarda da (önceki limanlarda vereceğiniz varış bildiriminde var olan yükleri düşerek)  Ulukom’a tekrar veri çekmenize gerek kalmadan e-manifestoyu verebileceksiniz.  Örneğin;  sırası ile İstanbul, İzmir, Mersin uğraklı  bir seferin İstanbul uğrağında EMANİF rejimi ile İstanbul, İzmir ve Mersin’de inecek yükleri bir seferde içeri çekerek e-manifesto oluşturacağız. İstanbul için Varış Bildirimi yapılan yükleri (taşıma senetlerini) düşerek,  İzmir varışında (İzmir + Mersin boşaltmalı yükler için) e-manifestoyu otomatik oluşturacağız. Böylece sistemde tüm e-manifesto ve varış bildirimi kayıtlarını beraber saklayacak ve birbiri ile uyumlu bir şekilde beyanlarınızı verebileceksiniz.    

 

Özellikle kurumsal gemi acentelerinin gümrüğe verdikleri her türlü beyanı kendi sistemlerindeki mevcut veriden oluşturup, bu beyana ilişkin veriyi de sistemlerinde  tutmaları gerektiğini düşünüyoruz.

 

Tarafınıza çeşitli hukuki sorumluluklar yükleyen bu beyanların;

 

  • Kendi sisteminizdeki diğer verilerden üretilerek tutarlı bir beyan oluşturulması,
  • Verilen beyanın tüm tarihçesinin (kimin tarafından kaç kez hangi değişiklikler yapılarak  ne zaman verildiği) sisteminizde kayıtlı olup izlenebilirliğin sağlanması,
  • Verilen beyanlara ilişkin raporlama, performans ölçümü gibi şeylerin geçmişe dönük olarak yapılabilmesi,

 

bizce günümüz kalite, güvenlik ve izlenebilirlik standartlarının sağlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple,  gümrüğün oluşturduğu web uygulamasının daha ziyade küçük acentelerin kullanımı için uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

 

Halen web servisi ile yapılan gönderimlerde sorun çıktığında Ulukom’dan destek alma ihtiyacınız olduğu gibi gümrüğün kendi uygulamasında da zaman zaman sorunlar çıkacağını ve bu durumda bu hizmetin Gümrük birimlerinden alınması gerektiğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

 

Aşağıda web servisi ile Ulukom üzerinden verilecek e-manifesto beyanı ile bağımsız bir excel dosyası üzerinden verilecek manifesto beyanı arasındaki farkları teknik olarak açıklamaya çalıştık.

 

Gelişmeler oldukça tarafınıza bilgi vermeye devam edeceğiz.

 

 

WEB SERVİSİ İLE ULUKOM ÜZERİNDEN E-MANİFESTO VERİLMESİ

EXCEL İLE E-MANİFESTO BEYANI VERİLMESİ

Güvenlik

 

Tüm EMANİF rejimli dosyalar veri tabanında güvenli olarak saklanır ve sadece yetkili olan kişiler bu dosyayı oluşturup gümrüğe gönderebilir.

Güvenlik

 

Oluşturulan excel dosyası herkes tarafında görüntülenebilir ya da değiştirilebilir.

Raporlama ve izlenebilirlik

 

Daha sonra arama yapabilme, rapor alabilme özellikleri mevcuttur. Kimin, neyi, ne zaman gönderdiği kayıt altındadır.

Raporlama ve izlenebilirlik

 

e-mail içinde ya da herhangi bilgisayarda bulunabilir, bir düzen içinde saklanması zor olduğu için arama yapmak, rapor almak  zordur ve dosya kaybolabilir.

Veri Doğruluğu

 

Yazılım içinde tüm tanımların kodları vardır, örneği her ülkenin, limanın bir kodu vardır, kod gönderildiği için yazım hatası olmaz, karşı tarafta bilgi doğru olarak gider.

Veri Doğruluğu

 

Excel dosyasının kontrol edilerek sisteme çekilmesi  veya sonradan kontrol edilmesi durumu için tüm alanların dikkatli ve eksiksiz doldurulması  gerekecek, eksik ya da hatalı girilen bir harf bile sorun yaratabilecektir.

Veri Bütünlüğü

 

Ulukom’a acentelik için kullanılan yazılımdan veri aktarmak ve aktarım yaparken gümrüğün kabul ettiği formata çevirmek mümkün olduğu için veri bütünlüğü korunmuş olarak gümrüğe gönderim yapılabilir. Veri aktarımı esnasında alanlar kontrol edildiği için hatalar minimize edilir.

Veri Bütünlüğü

 

Excel dosyasına veri aktarımında kontrol ve çevrim yapmak zordur. Excel dosyası müdaheleye de açık olduğu için veri bütünlüğü bozulabilir ve bunun kontrolü de çok zordur.

Destek

 

Manifesto gönderiminde sorun çıkması durumunda Ulukom Yazılım Destek ekibinden sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin destek hizmeti alabilirsiniz.

Destek

 

Destek alınan bir yazılım şirketi olmadığı için gümrük çağrı merkezine çağrı bırakılarak sorunun çözümü beklenir. Dosyanızın içeriğinden kaynaklı sorun olması durumunda dosyanızı kendinizin incelemesi gerekecektir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi e-posta mesajı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz