Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 346-286 = 27/04/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 26/04/2016 tarih ve 1769-334/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“T.C. Ulaştırma, Denizcilik, ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2016 tarih ve E.29775 sayılı yazısına atfen;

-Deniz ticaretinin yoğun, ancak otorite ve denetimin zayıf olduğu deniz alanlarında sıklıkla görülen deniz haydutluğunun, özel şahısların herhangi bir devlet bağlantısı olmaksızın kendilerine ait teknelerle, ticari gemilere, üzerindeki personele ya da yüke karşı kendi çıkarları doğrultusunda saldırmalarını ifade ettiği,

-Coğrafi açıdan değerlendirildiğinde, dar suyollarının ve sayısız küçük adanın bulunduğu deniz alanları, bölge devletlerinin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizlerin, kimi ülkelerde süregelen iç savaşlardan ötürü oluşan otorite boşlukları, yönetim ve güvenlik zafiyetleri gibi nedenlerden dolayı bahse konu bölgelerde deniz haydutluğu vakalarının görüldüğü,

-Deniz haydutluğunun artmasında, kıyı ve limanlar başta olmak üzere, devletlerin egemenlikleri altındaki deniz alanlarında güvenliği sağlamakta yetersiz kalmaları, bölgesel boyuttaki siyasi istikrarsızlıkların önemli bir rol oynadığı,

-Deniz haydutluğunun yol açtığı sonuçlara bakıldığında ise bölge ülkeleri başta olmak üzere dünya ticaretini ve ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinin görüldüğü, bununla birlikte yüklerin çalınması ve seyrin gecikmesiyle ağır mali kayıplara sebep olunduğu, yük sahipleri, armatörler ve sigorta şirketlerinin bu durumdan etkilendiği belirtilmektedir.

-Bu kapsamda Somali ve Batı Afrika'da meydana gelen ve deniz ticaretimiz açısından olumsuz bir durum olan deniz haydutluğu konusunda, anılan bölgelerde seyir yapan gemilerde, hem gemi kaptanları hem de şirket yetkilileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması hususunda,
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz