Menu

Duyurular


Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (SAYI: 2009-2)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0431-350 = 14/07/2009

 

Maliye Bakanlığınca, 14 Temmuz 2009 tarih ve 27288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (SAYI: 2009-2)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO

 

14 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27288

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2009-2)

          Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

          "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

          Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

          hükmüne yer verilmiştir.

          Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 15/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

          Değerli Kağıdın Cinsi                                    Bedel (TL)

          1 - Noter kağıtları:

          a) Noter kağıdı                                                         4.90

          b) Beyanname                                                         4.90

          c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                      9.80

          2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

          3 - Pasaportlar                                                     135,00

          4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                       135,00

          5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

          6 - Nüfus cüzdanları                                                 4.50

          7 - Aile cüzdanları                                                   45,00

          8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

          9 - Sürücü belgeleri                                                60,00

          10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                   60,00

          11 - Motorlu araç trafik belgesi                                60,00

          12 - Motorlu araç tescil belgesi                               45,00

          13 - İş makinesi tescil belgesi                                 45,00

          14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                      3,00

          Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 15/7/2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

          Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

          Tebliğ olunur.