Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 366-284 = 29/05/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarih ve 1522-644/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10) 29 Mayıs 2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nin 17'nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları;

"(9) Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilir."

"(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45'nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin takibinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır." şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğe geçici 34'üncü maddeden sonra gelmek üzere;

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama "Geçici madde 35 - (1) Bu Tebliğin 17'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanır." maddesi eklendiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz