Menu

Duyurular


Yüksekte Çalışma Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 89-67 = 14/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.02.2022 tarih ve 1233/126/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 11.02.2022 tarihli ve E-80368960-105.02.01-143970 sayılı yazısında, son günlerde gemilerde yaşanan ve iki denizcimizin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan elim kazaların denizcilik camiasını derinden etkilediği, söz konusu kazaların önlenmesi hususunda uygulanan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği hasıl olduğu belirtilerek, İdarenin bu tür kazaların önüne geçilebilmesi ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri almak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli girişimlerde/çalışmalarda bulunmakta olduğu ve bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti'nde vuku bulan hadise Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun "İnsan Faktörü, Eğitim ve Vardiya Tutma" (HTW 8) alt komite toplantısında gündeme getirildiği belirtilmektedir.

Pilot transfer düzenlemeleri ile çarmıhların teknik durumları ve bakım tutumları uluslararası kurallar kapsamında İdare ile İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca Türk Bayraklı gemilerde yapılan ön sörvey, program dışı sörvey ve benzeri denetimlerde ve ayrıca ülkemiz limanlarına uğrak yapan yabancı bayraklı gemilere İdare uzmanlarınca gerçekleştirilen Liman Devleti Denetimlerinde titizlikle kontrol edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu kazaların standart altı, bakım tutumu yetersiz, uygun donatılmamış pilot merdivenlerinin/çarmıhların kullanımının yanı sıra ağırlıklı olarak, yüksek düzeyde risk barındıran çarmıh üzerinden draft okuma, yüksekte çalışma, bordada çalışma ve pilot çarmıhı ile borda iskelesi kombinasyonunun donatılması işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığının görüldüğü, bu durumun bahse konu iş ve işlemlerde emniyet tedbirlerinin itina ile uygulanması gerekliliğini ortaya koyduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle son günlerde gemi çarmıhlarından düşme sonucunda meydana gelen elim kazaların önüne geçebilmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacı ile aşağıda yer alan hususların gemi işletici firmaları tarafından filolarında bulunan gemilere sirküle edilmek suretiyle uygulanmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

-Pilot transfer düzenlemelerinin/çarmıhların IMO Res. A.1045(27) sirkülerine uygun olarak donatılması ve bakım tutumlarının planlı bakım sistemine göre yapılması,

-Draft okumada kullanılan çarmıhlar ile bordada çalışma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatın emniyetli durumda olduğunun kontrolü ile bakım tutumlarının uygun aralıklarla yapılması,

-Söz konusu ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak gemi Emniyetli Yönetim Sistemi manuelinde Yüksekte Çalışma, Bordada Çalışma veya kendine özgü hazırlanmış bölüm içerisinde eğitim ihtiyacı ile alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması, -Gemi Emniyetli Yönetim Sisteminde söz konusu husus ile ilgili olarak belirlenen tedbirler kapsamında personele teorik & uygulamalı eğitimlerin verilmesi, eğitimlerin tüm personel tarafından imza altına alınması,

-Çarmıh vasıtasıyla draft okunması işlemlerinde meydana gelen kazalar konusunda alınması gereken tedbirlerin gemi Emniyet Komitesi toplantılarında değerlendirilmesinin sağlanması,

- Özellikle çarmıh kullanılarak draft okunması, bordada çalışma, yüksekte çalışma gibi riskli operasyonlarda gemiadamı ile eş zamanlı hareket ettirilebilen can halatı, emniyet kemeri vb. emniyet teçhizatının kullanılması, operasyonların uygun hava/deniz koşullarında gemi üzerinde yol yokken, acil durumlarda gerekli müdahalede bulunabilecek personel refakatinde gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Liman Başkanlıkları tarafından Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörvey, program dışı sörvey ve belgelendirme denetimleri ile Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları marifetiyle yapılan belgelendirme/ilave denetimlerde yukarıda yer alan hususların kontrolünün yapılarak tespit edilen eksiklikler ile ilgili düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, ayrıca Liman Başkanlıkları tarafından ülkemiz limanlarına uğrak yapan yabancı bayraklı gemilere gerçekleştirilen Liman Devleti Denetimlerinde söz konusu ekipmanların uygunluğu ile bakım tutumlarının düzenli aralıklarla yapıldığının kontrolünün sağlanması ile bu kapsamında yapılacak uygulama ve denetimlerin Odamız üyelerine duyurulması talep edilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz