Menu

Duyurular


Yönerge Değişikliği

SİRKÜLER NO: 18.3  / 201-167 = 08/03/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/03/2017 tarih ve 873-180/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2017 tarihli ve E.18027 sayılı yazısına atfen;

Bakanlıklarınca ulusal mevzuat ile üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına sahip olması istenen Türk bayraklı gemiler için muteber kabul edilen P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerinin oluşturulması amacıyla tam metnine http://www.denizticareti.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilen 12.12.2012 tarih ve 18971 sayılı "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" nin yürürlüğe konduğu;


Ülkemizin son günlerde karşılaştığı ciddi boyutlardaki deniz kirliliği ile neticelenen kazalar sonrasında, Türk bayraklı gemilerin yönerge kapsamına giren işler bakımından bulundurmak zorunda oldukları sigortanın finansal açıdan güçlü, hasar ödemelerinde uzmanlaşmış, olası tazminat ödemelerinde gecikmeye mahal vermeyen sigorta şirketlerinden temin edilmesi maksadıyla, mevcut yönergede değişikliğe gidilerek 3. Grup kuruluşlara muteber listede artık yer verilmemesi; 2. Grup kuruluşlar açısından ise kimi yeni kriterler getirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği,


belirtilerek; hazırlanan yönerge değişiklik taslağına ait karşılaştırma cetveli hakkında olası görüş ve önerilerimizin 15 Mart 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine gönderilmesi istenmekte olup; gönderilmemesi halinde görüşümüzün olumlu kabul edileceği bildirilmektedir.


Deniz Ticaret Odası web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr ) yayınlanan değişiklik taslağı kıyaslama cetveli hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin Deniz Ticaret Odası görüşüne esas teşkil etmek üzere en geç    13 Mart  2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Deniz Ticaret Odasına ve mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr   e-posta adresine gönderilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz