Menu

Duyurular


Yola Elverişlilik Belgeleri

SİRKÜLER NO: 18.2/038-032 = 18/01/2008

 

İlgi: İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 17/01/2008 tarih ve 367-23/2008 sayılı “Yola Elverişlilik Belgeleri” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2008 tarih 

      ve 852 sayılı yazısı.

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün gereği İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bilgi için Odamıza gönderilen ilgi yazı ile;

 

1- Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkındaki Tüzük’ün 3’üncü maddesi ( f ) fıkrasında “İstanbul – Yalova – Çınarcık ve İstanbul – İzmit Körfezi İskeleleri arasında; Çanakkale Boğazında Gelibolu – Çardak ve İlyas Baba Burnu – Kumkale Burnu arasına çekilen hatlar arasında kalan sahada ve İzmir körfezinde Çamaltı Tuzlası ile Urla arasına çekilen hattın doğusunda kalan bölgede yapılan seferler liman seferi sayılır” hükmüne amir olduğu ve bu kapsamda, Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi’nin 7’inci maddesinin 1’inci bendinin ( a ) fıkrasına Tüzük paralelinde hükümler konulduğu,

        

2- Bununla birlikte, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal koruma Hakkında Kanun’un 6’ıncı maddesinde “Denize Elverişlilik Belgesi olup da liman sınırlarını geçerek denize çıkacak her ticaret gemisi yola çıkmadan önce can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları, gemi adamları, kumanya ve yakıtı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, istifi ve yükleme markası bakımlarından denetlenir ve bu durumlarda tüzüğe uygun olmayan ticaret gemilerinin yola çıkmasına izin verilmez. Liman sınırları içinde çalışan ticaret gemilerinin bu madde gereğince denetlenmeleri, hal icabına göre zaman zaman yapılır.” hükmünün amir olduğu,

        

3- Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi’nin 7’inci maddesindeki Yola Elverişlilik Belgesi konusundaki düzenlemenin gemi sayısının ve trafiğinin artmasıyla oluşan iş yoğunluğunun azaltılmasında zamandan tasarruf sağlanması amacıyla geminin ve taşıdığı yükün cinsi gözönüne alınarak denizde can, mal ve çevre güvenliği bakımından oluşabilecek risklerin hiyerarşik analizinin yapılarak ve düzenli olarak tarifeli sefer yapan gemiler amaçlanarak yapıldığı,

Bu itibarla, İstanbul – İzmit Körfezi iskeleleri arasında limandan limana, iskeleden iskeleye düzenli sefer yapan yağ, yakıt ve su tankerlerine, 4922 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen “liman sınırları içinde çalışan ticaret gemilerinin denetlenmeleri, hal icabına göre zaman zaman yapılır hükmü” göz önüne alınarak bu maddede belirtilen denetimlerin yapılmasını teminen 30 gün süreli Yola Elverişlilik Belgesi düzenlenmesi hususu bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)