Menu

Duyurular


Yetkisiz İş Takibi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 942-701 = 18/12/2018 


T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 76107777-161.99 sayılı yazısında;

 

“Kayıtlı yazınızda bahsi geçen yetkisiz iş takibinin önlenmesi hususları ile ilgili olarak, bağlantı müdürlüklerimiz tarafından yetkisiz iş takip ettiği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere Gümrük Kanununun 241/4-a maddesi uyarınca para cezası tatbik edilmesi ve yetkisiz iş takibine göz yuman personel hakkında öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin işletilmesi, konu ile ilgili olarak oluşabilecek suiistimallerin ve şikâyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5, 225, 226’ncı maddeleri, Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesi ve Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 08.03.2011 tarihli ve 2011/14 sayılı Genelgesi ile hüküm altına alınan konuların kararlı bir biçimde uygulanması, idarelerde yetkisiz iş takiplerinin önlenmesi, gümrük idareleri ile gümrüklü sahalarda denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili personel ve bizzat idari amirleri tarafından azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi için tüm idarelerimiz 15.11.2018 tarihli ve 38.887.899 sayılı yazımızla talimatlandırılmış olup konu ile ilgili idarelerimizden alınan cevabi yazılarda, yetkisiz iş takibinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere Gümrük Kanunu'nun 241/4-a maddesi gereği işlem tesis edildiği,”

 

Bildirilmiştir.

 

Anılan yazıya konu teşkil eden yetkisiz iş takipleriyle ilgili olarak herhangi bir cezai işleme muhatap olunmaması açısından, tüm üyelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz