Menu

Duyurular


Yeniden Değerleme Oranı Genelgesi

SİRKÜLER NO: 10.5  / 034-030 = 10/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/01/2017 tarih ve 121-33/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlike Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarihli ve E.98999 sayılı yazısına atfen;

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari Para Cezası” başlıklı 17’nci maddesinin 7’nci fıkrasında “İdari Para Cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle İdari Para Cezası’nın hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz” hükmü bulunduğu,

 

11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranının % 3,83 ( üç virgül seksen üç ) olarak tespit edildiği,

 

Belirtilen mevzuat kapsamında, Tehlike Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Yetkilendirme Yönetmeliği, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve Yönetmelikler kapsamında çıkarılan alt mevzuatlarda öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak idari para cezaları, belgelendirme ve uyarma ücretleri yeniden değerleme yapılarak, Genel Müdürlüklerinin resmi web sitesinde www.tmkt.gov.tr adresinde mevzuat kısmında yayımlandığı,

 

Yayımlanan ve yazıları Ek’inde gönderilen yeni tutarların 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz