Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

SİRKÜLER NO: 11.5  / 572-443 = 26/07/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/07/2017 tarih ve 2803-485/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ekonomi Bakanlığından,  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ'de

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır."

 

hükmü yer almakta olup, bahse konu Tebliğ'in tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr)  "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz