Menu

Duyurular


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 6.12 / 509-361 = 13/08/2022  


İlgi: 13 Ağustos 2022 Tarihli 31922 Sayılı Resmî Gazete. 

 

 Üyelerimizden gelen talepler ve Derneğimizce yapılan çalışmalar neticesinde;13 Ağustos 2022 Tarihli 31922 Sayılı Resmî Gazete’ de Yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, “yetmiş iki saate” ibaresi “beş güne” şeklinde değiştirilmiştir.’’ 

 

‘’Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.’’ denilmektedir. 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.                                                

             Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter 

 

 

Ek:  

13 Ağustos 2022 Tarihli 31922 Sayılı Resmî Gazete, 

17 Mart 2016 Tarihli 29656 Sayılı Resmi Gazete. 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz