Menu

Duyurular


Türkiye İtalya Vize Kolaylıkları

SİRKÜLER NO: 15.3/0030-026 = 14/01/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 11/01/2008 tarihli  “Türkiye İtalya Vize Kolaylıkları” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: TOBB’un 28/12/2007 tarih ve 52411 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

1- “Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize İşlemlerini Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 23 Mart 2007 tarihli ve 26471 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

2- Mutabakat metninde özetle, İtalyan tarafınca, başta işadamlarımız olmak üzere umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza somut vize kolaylıkları sağlanmasının öngörüldüğü ve mutabakat metninin bir örneğinin ek’te gönderildiği, (Ek-1)

 

3- Mutabakat metninin 2 nci maddesinin incelenmesinden de görüleceği üzere, çok girişli Schengen iş vizesi için gerekli belgelerin sayısı azaltılmış olup, anılan maddede yer alan belgelerle birlikte Birliklerinin “ Takdim Mektubu” nu ibraz eden Türk İşadamları “İyi Niyet Sahibi (Bone Fide)” kabul edileceği ve başvuru sahibinin, çok girişli Schengen vizesi alabileceği,

 

4- Bu sistemin güvenilir ve belirli esaslar çerçevesinde düzenli yürütülmesini teminen Mutabakatın 2 nci maddesine istinaden, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak Birliklerince yapılan kapsamlı bir çalışma neticesinde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Takdim Mektubu Verilmesinin Usul ve Esasları”nın hazırlandığı (Ek-2)

 

Anılan Usul ve Esasların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Takdim Mektubunun;

 

-Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeleri ile bu üyelerin ticaret siciline tescil edilen temsilcileri,

 

-Anonim şirketlerin yönetim kurulu ve limited şirketlerin ortaklar kurulu üyesi şirket ortakları ile,

 

-Şirket ticaret siciline tescilli temsilcileri tarafından görevlendirilen şirket personeli,

tarafından talep edilebileceği,

 

5- Oda ve Borsalarımız tarafından yapılan inceleme sonucunda ; Ek-3’te yer alan “Taahhüt Mektubu” doldurulup, imzalandıktan sonra Birliklerine iletileceği,

 

6- Birlikleri tarafından uygun görülmesi halinde, talep sahiplerine Birliklerince “Takdim Mektubu” verileceği,

 

Sözkonusu mektubun, özel kağıda basılmış, TOBB ambleminden oluşan hologram ve seri numarası taşıyacak şekilde tasarlandığı,

 

7- Takdim mektubu alan işadamları, pasaport, Takdim Mektubu ve gerekli görülmesi halinde istenilebileceği Mutabakat metninde belirtilen belgelerle birlikte, bulundukları il ya da ilçenin sorumluluk alanına dahil olduğu ilgili İtalyan Konsolosluğuna vize başvurusunda bulunabileceği,

 

8- Sözkonusu temsilciliklerin, Ankara İtalya Büyükelçiliği, İstanbul İtalyan Başkonsolosluğu ve İzmir İtalyan Konsolosluğu olduğu (Ek-4)

9- Halen uygulanmakta olan vize işlemlerinin yürürlükte olduğunu, bu uygulamanın, Birlikleri ile Oda ve Borsalara tanınan  özel bir imkan olduğu, tüm vize işlemleri için zorunlu olmadığını, sadece Birliklerinin “Takdim Mektubu” ile vize başvurusunda bulunmak isteyen temsilciler için uygulanacağı,

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

 

EKLER: için lütfen tıklayınız

 

Ek-1: Mutabakat Muhtırası

Ek-2: TOBB Tarafından Takdim Mektubunun Verilmesinin Usul ve Esasları

Ek-3: Taahhüt Mektubu

Ek-4: Türkiye’deki İtalyan Temsilcilikleri ve Sorumluluk Alanına Giren İller