Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 087-073 = 27/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/01/2017 tarih ve 357-77/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bakanlar Kurulu tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6770)" 27.01.2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Kanun'da Denizcilik Sektörünü ilgilendiren maddeler;

MADDE-2: 01.07.1964 Tarihli ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "münhasıran yük" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan "yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin" ibaresi "yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE-3: 02.07.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununun ek 1 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "münhasıran yük" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan "yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin" ibaresi "yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE-4: 492 Sayılı Kanuna bağlı (8) Sayılı tarifenin "XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümünün başlığında ve birinci cümlesinde yer alan "ve bunların vizelerinden" ibareleri ile üçüncü cümlesinde yer alan "ve yapılacak vize" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

 

MADDE-12: 27.10.1999 Tarihli ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

"Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilir." cümlesi eklenmiştir.

 

MADDE-14:16.12.1999 Tarihli ve 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'nun 14.ve 15.Maddesi  ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

 

"Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira,  zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz."  

 

Ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere;

"Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır."

hükmünde fıkra eklenmiştir.

MADDE-26: 03.08.2016 Tarih ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna "Geçici Madde 2" eklenmiştir.

 

MADDE-38: 26.09.2011 Tarih ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar";

 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 02.07.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) Sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarda müstesnadır.

 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye'ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Kanun

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz