Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

SİRKÜLER NO: 13.4 / 578-448  = 28/07/2017


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük’ün yürürlüğe konulması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 20.01.2017 tarih ve 6091 sayılı yazı üzerine, Bakanlar Kurulunca 03.07.2017 tarihinde karar alınmış, 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

"Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”

 

"Madde 10- Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere. Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

 

Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onanını ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.

 

Demirleme yerlerinde, birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişim bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır."

 

MADDE 2- Danıştay'ca incelenmiş olup bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.      

 

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Tüzük

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz