Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Liman Devleti Denetimleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 535-379 = 26/08/2022 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.08.2022 tarih ve 2722/609/2022 sayılı yazısı.

 

 İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 25.08.2022 tarihli ve 585360 sayılı yazıda, Türk bayraklı bir gemimizin İtalya'da geçtiğimiz hafta liman otoritesince yürütülen çıkış işlemleri sırasında liman cüzdanlarının kontrolünde Baş Makinist olarak görev yapmakta olan gemiadamının yeterlik belgesinin geçerlik tarihi bitmiş olduğu halde gemiye katılmış olduğu ve gemi ile seferler yaptığı tespit edildiği, gemiye katılım sağlayacak gemiadamlarının gerek gemiye katılış öncesi gerekse gemide çalıştıkları süre boyunca belge geçerliklerinin işletici kuruluş/gemi tarafından kontrolünün uygun şekilde yapılmaması sonucu ortaya çıkan bu durumun gerek denizde can ve mal emniyetini, gerekse Türk bayrağının Paris Memorandumu ve diğer memorandumlardaki konumunun muhafaza edilmesi hususunu tehlikeye düşürdüğü belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, 456/2022 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulan 15.06.2022 tarihli ve E-431808 sayılı yazılarından bahisle 1 Eylül- 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (MoU) STCW konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası'nın (CIC) gerçekleştirileceği ve söz konusu denetimler için gerekli hazırlığın yapılması hususunun bildirildiği ifade edilerek;

 

* Bayrağımız altında bulunan gemilerden bir tanesinde geçtiğimiz hafta içerisinde vuku bulan söz konusu durumun, gemilerin/işletici kuruluşların önümüzdeki haftadan itibaren gerçekleştirilecek olan Kampanya hakkında gerekli ölçüde farkındalığa sahip olmadığını ortaya koyduğu,

 

* Gelinen noktada Paris MoU'da 2020 yılında üç (3), 2021 yılında bir (1) gemimiz eksiklikleri nedeniyle tutuklandığı ve Bayrağımızın Beyaz Listede günümüze kadar olan en iyi konumuna yükseldiği,

 

* 2022 yılında ise yazıları tarihine kadar beş (5) gemimizin (Tutulan ve Bakanlığımız çalışmaları sonucu Paris MoU veri tabanından silinmesi sağlanan bir (1) gemimizin bu sayıya dahil olmadığı.) tutuklanmış olup, anılan durum bu sürecini sekteye uğrattığı,

 

* Bakanlığımız politikası olan Paris MoU Beyaz Listesindeki konumumuzun iyileştirilerek sürdürülmesi ve tutulma yaşanmamasını teminen tüm paydaşlar tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasının yüksek önem arz ettiği,

 

* Bu kapsamda, Türk bayraklı gemilerde ulusal/uluslararası kurallara uygun olarak gerekli bakım-tutum faaliyetlerinin aksatılmadan yerine getirilmesi, operasyonel kontrollerin yapılması, personelin gemiye/gemi ekipmanına/gemi operasyonlarına ve acil durum talimlerine aşinalığının sağlanması, personel maaşlarının MLC 2006 sözleşmesine uygun olarak tahakkuk ettirilmesi, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası süresince özellikle STCW ile ilgili kontrollerin artırılarak devam ettirilmesi gerektiği, 

 Paris MoU denetimleri öncesinde ve denetim süreçlerinde Bakanlığımız ilgili personeli ile irtibatta bulunulması, eksikliklerin ilgili uzmanlarından da destek alınmak suretiyle giderilmesinin sağlanması ve yazılarının ilgili Üyelerimize ulaştırılması istenmektedir. “

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz