Menu

Duyurular


Transit Personel Değişimi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 626-474 = 29/08/2018 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2018 tarih ve E.60293 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 08.05.2018 tarih ve 1812 sayılı yazısına atfen.

 

“Liman Başkanlığınıza da muhatap ilgi yazıda kısaca, Türk Boğazlarından transit geçen gemilerin Montrö Sözleşmesi gereği sağlık kontrol işlemlerini yaptırarak transit pratika alma zorunluluğunun bulunduğu ve bu bağlamda “Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği, Türk Boğazlarından geçen gemilerin transit personel değişim işlemlerinin liman başkanlığına uğranılmadan/herhangi bir evrak verilmeden yaptırılırken, zaman içinde birçok evrak talep edilir hale gelindiği, bu durumun da ciddi zaman kaybına sebep olması nedeniyle zaman zaman transit personel değişim hizmeti almaktan vazgeçilmesine ve denizcilik sektörümüzün maddi kayıp yaşamasına neden olunduğuna değinilerek, liman başkanlıklarınca yürütülen işlemlerin azaltılması talep edilmektedir.

 

Söz konusu talebin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Liman Başkanlığı nezdinde 17.07.2018 tarihinde ilgili paydaşlar ile gerçekleştirilen toplantıda;

 

-  Sahil Sağlık Yönetmeliğinin ilk halinde uğraksız gemilerin personel değişim işlemlerinde liman başkanlığı onay zorunluluğunun bulunduğu ancak bu Yönetmelikte daha sonra yapılan değişiklik ile “liman başkanlığı onay zorunluluğunun” kaldırıldığı, buna rağmen, söz konusu uygulamanın teamülen devam ettirildiği,

 

- Uğraksız nitelikte olan gemiye yanaşma izni (Ordino) verilmediği, Liman Çıkış Belgesi düzenlenmediği, geminin yükleme-boşaltma yapmadığı hususu dikkate alındığında bunun kısmi bir işlem olduğu ve bu nedenle de geminin esasında kamunun tam kontrol ve denetimine girmediği,

 

- Personel değişim işleminin Gemiadamı Asgari Donatım Belgesine uygun olup olmadığının sorumluluğunun gemi kaptanına ait olduğu,

 

hususları tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda; teamülen de olsa yıllarca devam eden bir uygulama olduğu için diğer kurumların bazı çekince ve endişeleri de göz önünde bulundurularak, uğraksız gemilerin personel değişimiyle ilgili sahil sağlık, emniyet ve gümrük makamları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin devam ettirilip ettirilmemesinin ilgili kurumların insiyatifinde olduğu, bununla birlikte liman başkanlığınca onay zorunluluğu bulunmayan transit personel değişim işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Denilmektedir.

 

Böylelikle transit personel değişimi işlemlerinde Liman Başkanlığı onayına gerek kalmayacak, ciddi zaman ve masraf tasarrufu sağlanacaktır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz