Menu

Duyurular


Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 001-001 = 02/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 1-1/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2016 tarih ve 29935 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup aşağıda sunulmuştur.

 

 MADDE 1 – 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31/12/2016" ibareleri "31/12/2017" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi

Sayısı

28/6/2015

29400

 

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile;  

Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi,

 

Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,

 

Askeri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini İdareye ibraz tarihi,31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz