Menu

Duyurular


Tehlikeli Sıvı Kimyasalların Supalan Elleçlemesi

SİRKÜLER NO: 11.5  / 786-601 = 24/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/10/2017 tarih ve 4015-666/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve 79649 sayılı yazısına atfen;

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe girdiği ve uygulandığı,

 

Yönetmeliğin, amacına yönelik kuralları içermesinin yanı sıra başta 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer deniz emniyeti ile ilgili ulusal mevzuatın ve Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında ulusal yükümlülükleri yerine getiren teknik bir düzenleme niteliğinde olduğu, 10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge'de; tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak kıyı tesislerinde Yönetmeliğin teknik, altyapı ve uygulama gerekliliklerini yerine getirerek "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" almalarını zorunlu kıldığı bildirilmektedir.

 

"Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" kapsamında; tehlikeli sıvı yük elleçlemesinin can, mal, çevre açısından yarattığı riskler ve Ülkemizin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alınarak bitkisel yağlar hariç olmak üzere; IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun "hazards-zararlar" başlıklı "d" sütununda "emniyet-safety-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yüklerin liman ve kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenmesi yasaklanmış olup "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" alacak tesislerin anılan Yönergede belirtilen teknik, altyapı ve uygulama gerekliliklerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

 

Ülkemizde bazı bölgelerde tehlikeli sıvı yüklerin elleçlenme kriterlerini karşılayacak altyapılara sahip liman ve kıyı tesisi bulunmamasının o bölgedeki sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar yaratmasını önlemek amacıyla UDHB' ye gelen supalan elleçleme taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki prensipler uygulanacağı ifade edilmektedir.

1) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip liman veya kıyı tesisinin bulunmaması nedeniyle supalan elleçlemenin kamu yararı gereği gerekli ve zorunlu olduğu liman bölgelerinde,

  1. tehlikeli sıvı kimyasal maddelerin nihai varış noktasına ulaşımını sağlayacak en kısa ve emniyetli karayolu bağlantısının bulunması esas alınmak üzere,
  2. söz konusu bölgedeki liman ve kıyı tesislerinin başvuruları doğrultusunda tesis koşulları ve tesis tarafından verilecek altyapı (boru devresi ve depolama tankı) yatırımı taahhüdüne ve süresine riayet edilme şartı ile taahhüt edilen altyapı yatırımı o bölgede yapılıncaya kadar gemi bazlı supalan elleçlemeye izin verilebilecek olup, liman veya kıyı tesislerine sürekli bir izin verilmeyeceği,

2) Bölgede muafiyet talep eden limanlara, tehlikeli sıvı kimyasal maddelerin nihai varış noktasına en kısa ve en emniyetli karayolu bağlantısı mümkün olan ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip liman veya kıyı tesisinin bulunması durumunda muafiyet talebinde bulunan diğer limanlara supalan elleçleme  izni kesinlikle verilmeyeceği,

 

3) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesine sahip olup boru devreleri vasıtasıyla elleçleme yapan sınırlı geçici depolama kapasitesi bulunan liman veya kıyı tesislerinin aynı anda gemi ve kara tankeri operasyonları yapmaları veya elleçlenecek tehlikeli maddelerin özelliklerinden kaynaklanan elleçleme tedbirlerini almaktan imtina etmeleri gibi emniyetsiz elleçleme operasyonları için liman başkanlıkları tarafından meri mevzuat kapsamında yaptırım uygulanarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKTDGM)'ne bildirileceği,

4) Gemi bazlı seferlik elleçleme operasyonu ve taahhüt edilen altyapı çalışması aylık bazda ilgili liman başkanlığı tarafından denetlenerek TMKTDGM'ne bildirileceği, taahhüt edilen altyapı çalışmalarının süresinde yapılmaması halinde gemi bazlı muafiyet verilmesi işlemine son verileceği,

5) Tehlikeli madde elleçlemesinin can, mal ve çevre emniyeti açısından yarattığı riskler ile tehlikeli sıvı yük taşımacılığının artması da dikkate alınarak bölgesel ihtiyaçları karşılamak üzere uygun altyapı yatırımlarını başlatan girişimcilere, altyapı süreçlerini taahhüt edilen sürede tamamlayana kadar supalan elleçleme yönünde seferlik değerlendirilerek izin verilebileceği,

6) Gemi temelinde seferlik izin uygulaması yapılan bölgelerde bölgesel ihtiyaçları karşılayacak yatırımların herhangi bir liman ve kıyı tesisince tamamlanması ve hizmete girmesi durumunda supalan elleçlemeye kesinlikle izin verilmeyeceği,

7) Gemi temelinde verilecek izinler için TMKTDGM en az 72 saat önceden gemi ismi ve tehlikeli yükün özelliklerini içeren bilgiler ile müracaat edilmesi gerektiği,

bildirilmektedir.

Bu itibarla, tehlikeli kimyasalları elleçlemek için gerekli altyapılara sahip liman ve kıyı tesislerinin ülkemizde birçok bölgede mevcut olduğu göz önünde bulundurularak, supalan elleçleme ile ilgili yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak sorumluluk sahalarında bulunan liman ve kıyı tesislerinin bu kapsamda bilgilendirmesi istenmektedir.”

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz