Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Değişikliği

SİRKÜLER NO: 3.2  / 435-343 = 26/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2017 tarih ve 1991-367/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B.’nin 22.05.2017 tarih ve 0441/8387 sayılı yazısına atfen;

Tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması"  (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve  24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği,

Söz konusu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının nitelikleri, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"in  22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

Bu defa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan  bir yazıda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler dikkate alınarak anılan Tebliğ'de bir kısım değişiklikler yapıldığı ve 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilgili Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr/ internet sitesinde Mevzuat / Tebliğler başlığı altından erişilebildiği

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz