Menu

Duyurular


TAREKS Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 192-142 = 21/04/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2014 tarih ve  1869-272 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile;
 
31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’in ( İthalat: 2014/ 9 ) 12 nci maddesinde, bu Tebliğ’in  EK-1/A ve EK-1/B listelerini kapsayan eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesinde ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 nci maddenin 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünün amir olduğu,
 
Bu çerçevede, mezkûr Tebliğin EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen  değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm  işlemlerin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılabileceği,
 
hususları bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ ve ekleri
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz