Menu

Duyurular


TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Labaoratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

SİRKÜLER NO: 8.1  / 148-120 = 17/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/02/2017 tarih ve 628-130/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımiı 14.02.2017 tarih ve 2017/4 sayılı “TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Lahoratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile;


İthalat ve ihracata konu eşyanın muhtelif kamu kuramlarınca tahlile tabi tutulmasının ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirdiği, ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verdiği, bu çerçevede dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesinin önem arz ettiği,


Gümrük Yönetmeliği’nin 201.maddesinin beşinci fıkrasının; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarma ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmüne amir olduğu,


"Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-19) Tebliği Ek-1 uyarınca "İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler" için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (TAPDK) düzenlenen Uygunluk Belgesine esas teşkil eden ve Etil Alkol ve Metanol Analizleri için, TAPDK’nın öngördüğü laboratuvarlar tarafından yapılan tahlillere ilişkin uygulamanın nasıl yürütüleceği açıklanmaktadır.

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz