Menu

Duyurular


Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 225-179 = 22/03/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2018 tarih ve 1071-171/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“?Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe konulması; anılan Müsteşarlığın 8/2/2018 tarihli ve 4403 sayılı yazısı üzerine, mezkûr Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. ( Karar Sayısı: 2018 / 11536)

Bahse konu Karar'ın kapsamı;

MADDE 2-KAPSAM

 

(1) Bu Esaslar; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, araştırma geliştirme projelerini, yapılabilirlik etütlerini ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

 

(2) Proje başlangıç kararında uluslararası işbirliğiyle yapılacağı belirtilen projeler ile devletlerarası ikili veya çok taraflı anlaşmalar neticesinde yapılacak alımlar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında ve bu Esaslara tabi olmaksızın gerçekleştirilir.

 

şeklinde olup Karar 22/03/2018 tarihli 30368  sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz