Menu

Duyurular


Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 514-401 = 04/07/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/07/2017 tarih ve 2598-443/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Kanun No:7033)  01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Sektöre yönelik bazı Kanun değişiklikleri olarak;


Kanun Md. 84- 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi değiştirilmiş olup Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri yeniden tanımlanmıştır.


Kanun Md. 85 – 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde,

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az" şeklinde, değiştirilmiştir.


Kanun Md. 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "01.07.2017" ibaresi "01.07.2020" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz