Menu

Duyurular


Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 072-060 = 23/01/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/01/2017 tarih ve 298-64/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Bakanlar Kurulu’nca “Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; 2016/9743 karar sayısı ile 21 Ocak 2017 Tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakta olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği;

 

Birinci Kısım: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

İkinci Kısım: Bağlılık, Teşkilat, Kuruluş ve Konuşlanma

 

Üçüncü Kısım: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Görevleri, Sorumluluk Alanı ve Yetkileri

 

·         Genel esaslar (Madde 7), Görev sınırı (Madde 8), Mülki görevlerin esasları (Madde 9), Mülki görevlerin yürütülüş esasları (Madde 10), Deniz güvenliği ve deniz emniyetine ilişkin görevler (Madde 12), Uluslararası suçla mücadeleye ilişkin görevler (Madde 13), Arama ve kurtarmaya ilişkin görevler (Madde 14), Kaçakçılığın önlenmesine ilişkin görevler (Madde 15), Su Ürünleri Kanununa ilişkin görevler (Madde 16), Çevrenin korunmasına ilişkin görevler (Madde 17), Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna ilişkin görevler (Madde 18), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa ilişkin görevler (Madde 19), Pasaport Kanununa ilişkin görevler (Madde 20), Kabahatler Kanununa ilişkin görevler (Madde 21), Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin görevler (Madde 22), Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere ilişkin görevler (Madde 23), Kabotaja ilişkin görevler (Madde 24), Elektronik Haberleşme Kanununa ilişkin görevler (Madde 25), Gemi Sağlık Resmi Kanununa ilişkin görevler (Madde 26), Turizmi Teşvik Kanununa ilişkin görevler (Madde 27), Bayrak çekilmesine ilişkin görevler (Madde 28), Olağanüstü durum ve olaylara ilişkin görevler (Madde 29), Hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin görevler (Madde 30), Yardım gerekenlere ilişkin görevler (Madde 31), İkna yetkisi (Madde 32), Suç analizinin yapılmasına ilişkin görevler (Madde 34), Özel kolluk ve özel güvenlik teşkilatlarının görev alanına giren konulara ilişkin görevler (Madde 35), Yetki (Madde 41), Genel düzeni sağlama yetkisi (Madde 42), Durdurma ve kimlik sorma yetkisi (Madde 45),

 

Dördüncü Kısım: Amirlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Beşinci Kısım: Çalışma ve İşbirliği Esasları

 

Altıncı Kısım: Denetim, Kadro ve İkmal

 

Yedinci Kısım: Çeşitli ve Son Hükümler

 

·         Yürürlük (Madde 84)

 

bendlerinden oluşmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz