Menu

Duyurular


Ponton İmalatı/Onarımı Yaklaşık Fiyat Tespiti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 181-150 = 01/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/02/2017 tarih ve 790-161/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersanesi Komutanlığı’nın 27.02.2017 tarih ve 47688970-4670-186-17(229) sayılı yazısına atfen;

İzmir Tersanesi Komutanlığı onarım sorumluluğunda bulunan HAVUZ-8 için 2017 yılı içerisinde;

A. Yaklaşık 400 ton ağırlığında bir adet yedek ponton imali,

B. Sökülen bir adet pontonun yaklaşık 100 ton saç onarımının planlanmakta olduğu,

bildirilerek bu kapsamda yedek ponton imalatı ve sökülen ponton onarımı için ayrı ayrı projelendirme yapmak üzere fiyat ve süre bilgilerine ihtiyaç duyulduğu cihetle; imalat / onarım faaliyetini gerçekleştirmeyi istekli, imkan ve kabiliyeti bulunan tersaneler tarafından detayları Ek'te yer alan bilgilerin incelenerek görüş öneri ve taslak fiyat / süre bilgilerinin ivedilikle gönderilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz