Menu

Duyurular


"Özel Liman ve İskele İşlemleri" Konulu Denetim

SİRKÜLER NO: 23.1 / 67-37 = 27/01/2023 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’ nın 16.01.2023 Tarihli Yazısı. 

“İlgi Yazı ile;

Ticaret Bakanlığı'nın 31.12.2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Özel Liman ve İskele İşlemleri” sürecine ilişkin denetim faaliyeti İç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmektedir. 

Denetim kapsamında özel liman ve iskelelere yönelik gümrük faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili paydaşların görüşlerinin alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, gümrük hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıda yer verilen konular ile liman ve iskele işlemlerine ilişkin diğer hususlarda (iş akışları, BT sistemleri, gümrük işlemleri ve gözetimine ilişkin fiziki düzenlemeler ve altyapı) görüş ve önerilerinizin bilinmesi önem arz etmektedir;

         Gümrük işlemlerinde kullanılan Konteyner Liman Takip Sitemi ve Liman Tek Pencere Sisteminin kullanımında sorun yaşanıp yaşanmadığı, 

         Mobil gümrük hizmeti verilen liman ve iskelelerde işlemlerin etkinliği,

         Gümrük Kanunu’nun 218’inci maddesi çerçevesinde liman işleticilerinin yükümlülükleri,

         Liman ve iskele işletmelerinde gerçekleştirilen gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedeller çerçevesinde yürütülmesi,

         Gerek idarenin fiilen bulunduğu liman ve iskelelerde, gerekse mobil hizmet verilen yerlerde gümrük idareleri ile iletişim ve koordinasyonda sorun yaşanıp yaşanmadığı,

         Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ çerçevesinde yürütülen kabotaj beyannamesi işlemleri, 

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin aşağıda yer verilen resmi e-posta adreslerine, denetim süresinin kısıtlı olduğu da dikkate alınarak makul süre içerisinde gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.” denilmektedir. 

Görüş ve önerilerinizin ekteki formata doldurularak 03.02.2023 tarihi saat 17:00’ ye kadar vapurd@vda.org.tr adresine gönderilmesini Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.                                   

 
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: Görüş Formu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz