Menu

Duyurular


Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 002-002 = 02/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2017 tarih ve 3-3/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2016 tarih ve 29935 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, 1 inci maddesi  aşağıda sunulmuştur.

 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘(2) İmar komisyonu tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan teklif imar planları, Bakanlık tarafından uygun görüldüğü şekliyle onaylanarak İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Planlar, Valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bu süre içinde itirazlar Valiliğe yapılır. Valilik varsa itirazları, askı tutanaklarını, İl İdare Kurulu kararını ve planları Bakanlığa iletir. Bakanlık ilgili OSB'nin de konuya ilişkin görüşünü alarak itirazları inceler. Bakanlık, gerekçelerini de belirtmek suretiyle itirazları kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde kararı ilgiliye yazı ile bildirir. Kesinleşmiş OSB imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.’”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz