Menu

Duyurular


Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

SİRKÜLER NO: 23.1 / 098-082 = 01/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/02/2017 tarih ve 407-88/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“23 Ocak 2017 Tarih ve 29957 Sayılı Resmi Gazete'de "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin "Türk Lirasıyla Yapılacak Tahsilat" başlıklı 6ıncı maddesinde; "10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2.1.2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31.12.2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilirler. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmez" hükmü düzenlenmiş olup, bu Maddede bahsedilen kamu iktisadi teşekkülleri arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz