Menu

Duyurular


Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge

SİRKÜLER NO: 22.3  / 669-512 = 28/08/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/08/2017 tarih ve 3268-572/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2017 tarih ve E.67543 sayılı yazısı.

b) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15.08.2017 tarih ve 38591462-3146 sayılı yazısı.

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2017 tarih ve 49704 sayılı yazısı.

d) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2017 tarih ve 54182545-145.04-E.50776 sayılı yazısı.

e) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve 54182545-155.09.01-E.45676 sayılı yazılarına atfen;

 

14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"; 300 GT ve üzerindeki Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemileri kapsadığını ifade etmektedir. Gemilerin deniz alacaklarına karşı bulundurmak zorunda oldukları sigortaların, söz konusu yönetmelikte bu yönde bir ifade bulunmadığı için bilhassa muteber listeden karşılanmasının aranmayacağı,

 

Ayrıca, söz konusu Yönerge'de 30/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik ile, İdarece belirlenen yeni kriterleri sağlayabilmeleri için listede kalan P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerine 6 aylık bir geçiş süresi tanınmıştır. Bu süre içerisinde de, listede yer almak isteyen mevcut 2. ve 3. gruptaki firmaların yeni yönerge hükümlerine göre başvuru yapmaları gerektiği hususu ilgi (e) yazısı ile sektöre duyurulmuştur.

 

İşbu geçiş sürecinde, herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesini teminen mevcut poliçelerin süresi sonuna kadar (örneğin, 2017 Şubat ayı itibariyle liste dışı bırakılmış olan CARINA, ARSENAL, HYDOR, CERTASIG ve AL-BAHRIAH isimli firmalar da dahil olmak üzere daha önceki muteber listeden yaptırılmış bir yıllık bir poliçenin kendisi doğal yollarla son bulmadıkça) geçerli sayılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

 

"Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdarî İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerde yukarıda belirtilen noktaların dikkate alınması ve söz konusu yönergenin,

 

Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları" ve "Sirkülerler Genel" bölümünde yayınlanmakta olduğu hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz